Werkloze en werkzame beroepsbevolking: twee afbakeningen

Sociaaleconomische trends: Verschillende uitgangspunten leiden tot andere afbakeningen van de beroepsbevolking. InCBS-publicaties over de werkloze en de werkzame beroepsbevolking staat arbeid als sociaal verschijnsel centraal. De internationale richtlijnen van de ILO gaan uit van de productiefactor arbeid. Ook hierover maakt het CBS cijfers. Volgens de internationale richtlijnen ligt de werkloosheid in Nederland lager, terwijl het aandeel van jongeren in de werkloosheid hoger is.

Downloads