CO2-emissies in derde kwartaal lager door minder elektriciteitsproductie

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van 2012 gekrompen met 1,6 procent op jaarbasis. Daarnaast is er 0,7 procent minder CO2 uitgestoten dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De daling van de emissies wordt grotendeels verklaard doordat minder elektriciteit is opgewekt in Nederland. Dit blijkt uit de eerste voorlopige raming van het CBS. De CO2-emissies van Nederlandse economische activiteiten zijn berekend volgens de definities van de Milieurekeningen.

Minder elektriciteitsproductie, meer invoer

De CO2 -uitstoot door energie- en waterbedrijven en afvalbeheer was 2 procent lager. De energiebedrijven hebben ongeveer 10 procent minder elektriciteit geproduceerd. Nederland heeft veel meer elektriciteit ingevoerd uit het buitenland, waaronder hernieuwbare energie uit Duitsland. Nederlandse centrales hebben minder aardgas maar meer steenkool ingezet om elektriciteit te produceren. Reden was de gunstiger prijs van steenkool ten opzichte van aardgas. Het verbranden van steenkool gaat gepaard met relatief meer CO2-emissies dan het verbranden van aardgas. De brandstofmix van Nederlandse energiecentrales is hiermee vanuit milieuoogpunt verslechterd.

Verandering CO2-emissies en economische ontwikkeling, 3e kwartaal 2012

co2-uitstoot derde kwartaal 2012

<<grafiek>>

 

Weer speelt bescheiden rol in derde kwartaal

Het weer is in het derde kwartaal iets zachter geweest dan een jaar eerder. Zonder dit weereffect zou niet 0,7 procent maar 0,1 procent minder CO2 zijn uitgestoten.

Mineur in industrie en bouw, wel plus in energie-intensieve chemiesector

De productie van de totale industrie is gekrompen. De productie van de chemie is daarentegen in het derde kwartaal wel flink gegroeid. Vooral de productiegroei van de petrochemie is hoog. Juist deze bedrijfstak is relatief emissie-intensief. De extra productie van de petrochemie wordt vooral afgezet in niet-EU landen.
Ondanks de opleving van de chemie was de toegevoegde waarde van het cluster landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid lager dan een jaar eerder. Met name de machine-industrie, hout- en papierindustrie en de transportmiddelenindustrie lieten een krimp zien. Ook is de bouwsector nog steeds in mineur. De bouw is relatief emissie-extensief. De ontwikkelingen in de bouw hebben dus relatief weinig invloed op de ontwikkeling van de uitstoot in dit cluster bedrijven.

CO2-uitstoot transportsector toegenomen

In de transportsector is de CO2-uitstoot gestegen. Dit komt vooral doordat de productie bij het vervoer over water en in de luchtvaart sterk is gestegen. De zeevaart verstookt veel stookolie en de luchtvaart gebruikt veel kerosine. De toegevoegde waarde van de zeevaart en de luchtvaart is echter gering in vergelijking met andere onderdelen van de transportsector. De groei van de luchtvaart en de zeevaart heeft daardoor weinig invloed op de groei in toegevoegde waarde van de gehele transportsector.

Achtergrondinformatie:

CO2-emissions on quarterly basis