Winst niet-financiële bedrijven wederom gedaald

In het eerste kwartaal van 2012 is de nettowinst van niet-financiële ondernemingen licht gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011. Het is voor het vierde achtereenvolgende kwartaal dat de winst lager ligt dan een jaar eerder. In alle kwartalen van 2010 en in het eerste kwartaal van 2011 nam de winst nog toe.

Resultaat buitenlandse dochters verslechterd

De winstdaling wordt veroorzaakt door teruglopende resultaten van buitenlandse dochterondernemingen. De winst behaald door buitenlandse dochters nam met 3,8 miljard af tot 9,7 miljard euro. Het resultaat behaald uit binnenlandse productieactiviteiten, het netto-exploitatieoverschot, steeg een fractie tot 26,9 miljard euro. Behalve het resultaat van buitenlandse dochters en het exploitatieoverschot wordt de winst bepaald door enkele kleinere posten zoals rente en beleggingsdividenden.

Resultaat niet-financiële ondernemingen

Resultaat niet-financiële ondernemingen

Minder winst uitgekeerd

De winstdaling in het eerste kwartaal ging gepaard met lagere winstuitkeringen aan de aandeelhouders van niet-financiële ondernemingen. Er werd voor 5,6 miljard euro aan dividend uitgekeerd, een daling van 40 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011.

Meer leningen afgesloten dan afgelost

De niet-financiële ondernemingen hebben in het eerste kwartaal per saldo meer leningen opgenomen, in totaal voor 3,3 miljard euro. Er is een verschuiving zichtbaar van langlopende leningen naar kortlopende. Langlopende lieten een daling zien van 1,6 miljard terwijl kortlopende een stijging lieten zien van 4,8 miljard.