Arbeidsmigratie belangrijkste immigratiestroom

Afbeelding voorpagina De Nederlandse Migratiekaart

Sinds 2007 is arbeidsmigratie het belangrijkste migratiemotief voor niet-Nederlanders om naar Nederland te komen. In 2010 kwamen er 41 duizend migranten naar Nederland om te werken, 3 duizend meer dan in 2009. Daarnaast weten steeds meer buitenlandse studenten de weg naar Nederland te vinden. Hun aantal is sinds 2004/2005 met bijna 70 procent toegenomen.

Immigratie van niet-Nederlanders naar immigratiemotief

Grafiek: Immigratie van niet-Nederlanders naar immigratiemotief

Meer arbeidsmigranten in 2010

Het aantal arbeidsmigranten vertoont sinds 2005 een stijgende trend. De daling in 2009, vermoedelijk veroorzaakt door de slechte economische omstandigheden in Nederland, heeft zich in 2010 niet voortgezet: in 2010 kwamen juist meer arbeidsmigranten dan in 2009.

Bijna 80 procent van de arbeidsmigranten komt uit één van de EU-lidstaten, met name uit Polen, Duitsland, Bulgarije en Roemenië. Eén op de tien arbeidsmigranten is afkomstig uit Azië.
 
Binnen de totale groep arbeidsmigranten neemt het aantal kennismigranten geleidelijk toe. In 2010 werden 5,5 duizend verblijfsvergunningen aan kennismigranten verleend, ruim 400 meer dan in 2009. Daarmee was 1 op de 7 arbeidsmigranten in 2010 een kennismigrant, in 2005 was dat nog 1 op de 11.

Kennismigranten, verleende verblijfsvergunningen 2005-2010

Grafiek: Kennismigranten, verleende verblijfsvergunningen 2005-2010

Forse toename buitenlandse studenten

In het studiejaar 2009/2010 stonden er 47 duizend buitenlandse studenten ingeschreven in het Nederlandse hoger onderwijs. Dat is bijna 70 procent meer dan in 2004/2005. De stijging komt vooral voor rekening van Duitse studenten. Iets meer dan 40 procent van de buitenlandse studenten komt uit Duitsland. Daarnaast komen er substantiële aantallen studenten uit China, België, Indonesië en – sinds de toetreding tot de EU – ook uit Bulgarije.

Sinds 2007 meer gezinsmigratie

In november 2004 traden beleidsmaatregelen in werking die tot doel hadden de gezinsmigratie te beperken. Daarna nam het aantal gezinsmigranten fors af. Na 2007 neemt het aantal gezinsmigranten dat naar Nederland komt weer toe. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal gezinsmigranten uit Oost-Europa en uit landen waar relatief veel asielmiganten (Irak, Somalië) en kennismigranten (India) vandaan komen.

Bron: CBS/WODC, 2012, De Nederlandse Migratiekaart: Achtergronden en ontwikkelingen van verschillende internationale migratietypen