Vijftigplussers aan het werk (Update)

Het Centrum voor Beleidsstatistiek heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek uitgevoerd naar de werkhervattingsmogelijkheden van oudere werklozen en de achtergrondkenmerken van de potentiële populatie onder de Wet Inkomensvoorziening Ouderen Werklozen (IOW), en personen die een uitkering in het kader van Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW) ontvangen.

Downloads