Vijf procent van mbo-doorstromers zonder diploma switcht van sector

Een op de twintig mbo’ers die in 2008/’09 geen diploma behaalden, maar wel op het mbo bleven, veranderde van sector in 2009/’10. Zij rondden dus niet de mbo-opleiding af in de sector van hun eerste keuze.

Meeste wisseling vanuit Economie

In 2008/’09 behaalden 366 duizend mbo-deelnemers geen diploma. Van deze groep volgden ongeveer 62 duizend een jaar later geen mbo-opleiding. Van de overige 304 duizend ongediplomeerde mbo’ers veranderde 5,2 procent van sector in 2009/’10. Bij de doorstromers zonder diploma kende de sector Economie de meeste switchers (5,6 procent) en de sector Techniek de minste (4,3 procent).

Ongediplomeerde mbo’ers die veranderen van sector, naar sector in basisjaar, 2008/’09 – 2009/’10*

Ongediplomeerde mbo’ers die veranderen van sector, naar sector in basisjaar, 2008/’09 – 2009/’10*

Jongeren wisselen vaker dan ouderen

Van de ongediplomeerde doorstromers van 17 jaar en jonger veranderde 8,3 procent van sector. Veelal zijn dit personen die nog aan het begin van de opleiding staan en nog volop met hun studie- en beroepskeuze bezig zijn. Met de leeftijd wordt het aandeel dat switcht veel lager. Bij doorstromers vanaf 23 jaar lag het aandeel zelfs onder de 2 procent. Mogelijk komt dit omdat bij hen de opleiding een bewustere keuze is, wellicht in het kader van om- of bijscholing.

Ongediplomeerde mbo’ers die veranderen van sector, naar leeftijd 2008/’09 – 2009/’10*

Ongediplomeerde mbo’ers die veranderen van sector, naar leeftijd 2008/’09 – 2009/’10*

Vrouwen switchen vaker

Vrouwelijke doorstromers zonder diploma kozen een jaar later iets vaker een andere sector dan mannelijke, respectievelijk 5,4 en 5,0 procent. Sowieso hangt de sectorkeuze in sterke mate samen met het geslacht van de deelnemers. Vrouwen in het mbo kiezen vaker voor Zorg en welzijn en mannen voor Techniek. Als mbo’ers dan toch voor een sector kiezen die voor hun eigen geslacht minder populair is, is het aandeel dat verandert van sector naar verhouding erg groot. Zo koos de relatief kleine groep (18 duizend) mannelijke ongediplomeerde doorstromers in de sector Zorg en Welzijn bijna tweemaal zo vaak een andere sector (8,5 procent) dan de groep vrouwelijke ongediplomeerde doorstromers (4,3 procent). Bij de sectoren Techniek en Landbouw is dit verschil tussen mannen en vrouwen juist andersom.

Ongediplomeerde mbo’ers die veranderen van sector, naar geslacht en sector in basisjaar, 2008/’09-2009/’10*

Ongediplomeerde mbo’ers die veranderen van sector, naar geslacht en sector in basisjaar, 2008/’09-2009/’10*

Economie aantrekkelijk alternatief

Bij de doorstromers zonder diploma die switchten is de sector Economie het meest gekozen alternatief. De vrouwelijke spijtoptanten kozen daarna het meest voor Zorg en Welzijn en de mannen voor Techniek. Landbouw trok de minste belangstelling.

Bestemmingssector van ongediplomeerde mbo’ers die veranderen van sector, 2008/’09 - 2009/’10*

Bestemmingssector van ongediplomeerde mbo’ers die veranderen van sector, 2008/’09 - 2009/’10*

Niet-westerse allochtonen switchen vaker dan autochtonen

Van de niet-westerse allochtone doorstromers zonder diploma veranderde 7,6 procent van sector. Dat is meer dan bij autochtonen, van wie 4,6 procent switchte. De westerse allochtonen zitten hier met een aandeel van 5,4 procent tussenin.

Ongediplomeerde mbo’ers die veranderen van sector, naar herkomstgroepering 2008/’09 – 2009/’10*

Ongediplomeerde mbo’ers die veranderen van sector, naar herkomstgroepering 2008/’09 – 2009/’10*

Switchers vooral bij eenoudergezin en lage inkomsten

Het aandeel ongediplomeerde doorstromers dat verandert van sector is bij mbo’ers uit een eenoudergezin hoger dan bij mbo’ers uit een twee-oudergezin. Verder wordt er meer geswitcht door mbo’ers die opgroeien in een gezin met lage inkomsten. Dit geldt voor alle typen huishoudens. Doorstromers met een eigen huishouden (die vaak ook wat ouder zijn) switchten het minst.

Ongediplomeerde mbo’ers die veranderen van sector, naar soort huishouden en inkomstenniveau van het huishouden 2008/’09 – 2009/’10*

Ongediplomeerde mbo’ers die veranderen van sector, naar soort huishouden en inkomstenniveau van het huishouden 2008/’09 – 2009/’10*

Ben Stigter

Bron: