Zorgboerderij wint aan populariteit

In 2009 telde Nederland 707 zorgboerderijen. Dit waren er in 2003 nog 372. Op een zorgboerderij wordt zorg verleend aan personen met een zorgvraag, zoals kinderen, ouderen of mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. 

Zorgboerderijen, 2009

2010-zorgboerderijen-g1

Vooral bedrijven met melkkoeien

De meeste landbouwbedrijven die zorg aanbieden zijn melkveebedrijven (233 bedrijven) en overige graasdierbedrijven (159 bedrijven). Het aandeel van deze bedrijven in het totaal aantal bedrijven is in beide bedrijfstypen met ruim één procent vrij klein te noemen. Het hoogste aandeel zorgboerderijen is te vinden in het bedrijftype ‘gewassencombinaties’. Op deze boerderijen is weinig vee en wordt de grond vooral gebruikt voor de teelt van tuinbouwgewassen. Het gaat om slechts 33 bedrijven, maar dat is 2,5 procent van deze gewassencombinaties.

Naast zorglandbouw vaak meer verbredingsactiviteiten

Zorglandbouw is voor 257 landbouwbedrijven de enige verbredingstak. De overige 450 bedrijven hebben gemiddeld 2,8 verbredingsactiviteiten. Relatief vaak wordt zorglandbouw gecombineerd met verkoop van landbouwproducten (158 bedrijven), met natuur- en landschapsbeheer (233 bedrijven) en met agrotoerisme (171 bedrijven).

Opbrengst verbredingsactiviteit t.o.v. totale bruto bedrijfsopbrengst, 2009

2010-zorgboerderijen-g2

Vooral kleinere zorgboerderijen hebben extra verbredingsactiviteiten

Of een bedrijf één of meer verbredingsactiviteiten heeft, hangt niet eenduidig samen met de grootte van het bedrijf. De zorgboerderijen met een grootte tussen 8 en 40 nge combineren verbredingsactiviteiten vaker dan gemiddeld: ruim 70 procent ten opzichte van 64 procent gemiddeld. Bij de kleinste bedrijven (3 tot 8 nge) en de grote bedrijven (100 nge en meer) combineert de helft van de bedrijven zorglandbouw met een andere verbredingsactiviteit. De animo om zorglandbouw te combineren met andere verbredingsactiviteiten ligt bij de bedrijven met 40 tot 100 nge rond het gemiddelde.

André Meurink