Aanhoudende krimp economie

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2009 met 5,4 procent gekrompen in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. De krimp is nog groter dan die in het eerste kwartaal (-4,5 procent). Ten opzichte van een kwartaal eerder kromp de economie met 1,1 procent. Dit is minder dan de kwartaal-op-kwartaalkrimp van 2,7 procent in het eerste kwartaal. De teruggang in het tweede kwartaal is vooral toe te schrijven aan de krimp van de export en de investeringen. Verder zijn de bestedingen van huishoudens afgenomen. De overheidsbestedingen waren 3,1 procent hoger dan een jaar eerder en is daarmee de enige bestedingscategorie die nog groeit.

Bruto binnenlands product

Bruto binnenlands product

Uitvoer en invoer van goederen  verder gedaald

In het tweede kwartaal van 2009 was het volume van de uitvoer van goederen en diensten ruim 12 procent lager dan in het vergelijkbare kwartaal van 2008. Net als in het eerste kwartaal liep zowel de uitvoer van Nederlands product als de wederuitvoer sterk terug. De uitvoer van Nederlands product daalde in het onderhavige kwartaal met ruim 15 procent, de wederuitvoer met 13 procent. Door de afgenomen bestedingen, maar vooral ook door de teruggelopen wederuitvoer, nam de invoer van goederen en diensten af met 12 procent.

Investeringen verder teruggevallen

In het tweede kwartaal is ruim 13 procent minder geïnvesteerd dan in het vergelijkbare kwartaal een jaar eerder. De teruggang is groter dan in het eerste kwartaal, toen de investeringen met 9,5 procent terugliepen. De investeringen namen over vrijwel de gehele linie af; alleen die in grond-, weg- en waterbouwkundige werken stegen nog enigszins. Net als in het eerste kwartaal daalden vooral de investeringen in auto’s, machines en woningen snel. De investeringen in bedrijfsgebouwen namen eveneens af, dit in tegenstelling tot in het eerste kwartaal.

Huishoudens houden de hand op de knip

De consumptie van huishoudens nam af met 2,7 procent. De ontwikkeling was vergelijkbaar met die in het eerste kwartaal. De aanschaf van duurzame consumptiegoederen nam verder af, vooral doordat er veel minder personenauto’s werden gekocht. Er werd wederom minder besteed in de horeca.

Ontwikkeling bestedingen

Ontwikkeling bestedingen

De overheidsconsumptie blijft onverminderd toenemen

Het volume van de overheidsconsumptie was in het tweede kwartaal 3,1 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral de reële uitgaven voor de zorg, maar ook die voor het openbaar bestuur namen sterk toe.

Sterke productiekrimp industrie en uitzendbureaus

De goederenproductie nam in het tweede kwartaal met ruim 10 procent af ten opzichte van een jaar eerder. De industrie had te lijden onder de lage export en produceerde bijna 13 procent minder dan een jaar eerder. De delfstoffenwinning liep met 19 procent terug; door het (relatief) zachte voorjaar en een lager industrieel verbruik werd er veel minder aardgas gewonnen. De bouwproductie liep terug met 6 procent, terwijl deze in het eerste kwartaal van 2009 nog stabiel was. Ook de commerciële dienstverlening liet een krimp zien. Dit komt vooral door de forse dalingen bij het uitzendwezen, de handel, de horeca en de vervoerssector. De niet-commerciële dienstverlening bleef gestaag groeien met 1,9 procent.

Bijdragen bedrijfstakken aan de bbp-ontwikkeling in het tweede kwartaal van 2009

Bijdragen bedrijfstakken aan de bbp-ontwikkeling in het tweede kwartaal van 2009