Werkt begeleiding naar werk? Derde vervolgmeting voor de 25%-doelstelling

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid streeft naar een kwart meer uitstroom uit de uitkering naar werk, na deelname aan een re-integratietraject (de zogenoemde 25%-doelstelling). Om de ontwikkeling van de uitstroom naar werk te kunnen meten, is in 2005 een nulmeting uitgevoerd, in 2006 en 2007 waren er vervolgmetingen. Dit rapport bevat de uitkomsten van de derde en laatste vervolgmeting. Aan het rapport is een uitgebreide tabellenset toegevoegd, waarin de uitkomsten worden uitgesplitst naar leeftijdsgroep, geslacht, herkomstgroepering en registratieduur van de uitkering.

Downloads