Ernstige overlast en verloedering in de eigen woonbuurt

Bevolkingstrends 3e kwartaal 2008.

In diverse onderzoeken is getracht de subjectieve sociale onveiligheid te verklaren, maar naar verklarende factoren voor overlast en verloedering is nog weinig onderzoek gedaan. Met behulp van multiple logistische regressieanalyse wordt in dit artikel beschreven met welke persoons- en buurtgerelateerde kenmerken de indicatoren ‘ernstige overlast’ en ‘ernstige verloedering’ samenhangen. In grote lijnen kan worden gesteld dat beide indicatoren de meeste samenhang vertonen met de mate van stedelijkheid van de woonbuurt, de leeftijd, het percentage niet-westerse allochtonen in de woonbuurt en kenmerken die te maken hebben met de financiële status van de woonbuurt en haar bewoners. Auteur: Leanne Houben.

Downloads