De internationale handel in goederen, 2006

De internationale handel in goederen is in 2006 voor het vierde ach ter een volgende jaar in waarde toe ge no men. In vergelijking met 2005 is de waarde van de invoer met 14 procent ges te gen, terwijl de uit voer met 13 pro cent toe nam. Door de hoge olie prijs is het aan deel van minerale brand stoffen in de totale goederenhandel verder geste gen. Van de totale Nederlandse invoer heeft inmiddels 17 pro cent betrekking op minerale brand - stoffen (in 2005 was dit aan deel 15 pro cent). Aan de uit voer kant steeg het aan deel minerale brand stoffen van 11 naar 13 pro cent.
Het aandeel van onze belang rijkste handelspartner Duitsland is, na enkele jaren van teruggang, weer toegenomen. De handel met China blijft groeien. De import uit China is in 2006 met 20 procent gestegen. China staat sinds 2004 op de 4e plaats voor wat betreft belang rijkste importlanden. Ook de export naar China zit in de lift. In 2006 werd voor ruim 3 miljard euro van uit Neder land naar China geëxporteerd. Dit is bijna 30 procent meer dan in 2005.