Rechtspraak in Nederland 2005

Het CBS brengt vandaag, in samenwerking met de Raad voor de rechtspraak, de publicatie ‘Rechtspraak in Nederland 2005’ uit. Deze publicatie bevat informatie over het aantal rechtszaken en de afhandeling ervan door de diverse rechterlijke colleges. In de publicatie komen zowel burgerlijk recht als bestuurs- en strafrecht aan de orde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan inkomsten, uitgaven en personeelssterkte van het openbaar ministerie en de rechterlijke macht.

Meer zaken voor de burgerrechter

In 2005 heeft de burgerrechter 795 duizend zaken afgehandeld. Dit is een toename van vier procent ten opzichte van 2004. Zaken bij de burgerrechter gaan over financiële kwesties, over ontslag en over familieaangelegenheden zoals echtscheidingen, omgangsregelingen en voogdij.

Stijging aantal zaken sociale zekerheid

Geschillen met de overheid, over bijvoorbeeld een uitkering, een subsidie of een vergunning, kunnen uiteindelijk worden beslecht bij de bestuursrechter. Die heeft in 2005 in totaal in bijna 66 duizend zaken uitspraak gedaan. Ruim 28 duizend uitspraken van de sectoren bestuursrecht van de rechtbanken hadden betrekking op sociale verzekeringswetten en de bijstand, bijna zeven procent meer dan in 2004.

Aantal strafzaken vrijwel gelijk gebleven

Een deel van de ingeschreven strafzaken doet het openbaar ministerie zelf af met een taakstraf, transactie of sepot. De overige zaken komen in beginsel voor de rechter. De rechter heeft in 2005 ruim 165 duizend kantonstrafzaken afgehandeld, iets minder dan in 2004. Daarnaast zijn in 2005, net als in 2004, 133 duizend rechtbankstrafzaken door de rechter afgedaan. Hierbij werd in bijna 94 procent van de gevallen de verdachte schuldig verklaard.

Uitgaven aan OM en rechtspraak 1,3 miljard

De personeelssterkte van het openbaar ministerie en de gerechten samen is gestegen van ruim 13,5 duizend arbeidsjaren in 2004 tot bijna13,8 duizend arbeidsjaren in 2005. De uitgaven aan openbaar ministerie en rechtspraak bedroegen in 2005 bijna 1,3 miljard euro. Hiervan ging bijna 40 procent naar het openbaar ministerie en ruim 60 procent naar de rechtspraak.

Verder in Rechtspraak in Nederland 2005

In de publicatie Rechtspraak in Nederland 2005 komen verder aan de orde:
 Echtscheidingsprocedures
 Omzetbelasting
 Seponering door het openbaar ministerie
 Waardering van de rechtspraak door de klanten