Eerste vervolgmeting 25%-doelstelling; voorlopige uitkomsten voor het gemeentedomein

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) streeft naar 25 procent meer uitstroom naar regulier werk in 2007, na deelname aan een reïntegratietraject. Vorig jaar zijn de uitkomsten berekend voor de Nulmeting van de 25%-doelstelling. Deze publicatie geeft de voorlopige uitkomsten voor de Eerste vervolgmeting van de 25%-doelstelling. De tabellen zijn voorzien van een beknopte toelichting op de gebruikte methoden en begrippen.