Veiligheidsmonitor 2021

Rotterdam - Politie agenten surveilleren door het centrum, op de markt
© Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Erratum:

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is er toch achteraf een onvolkomenheid geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

In de longread en de PDF zijn de volgende teksten en grafieken aangepast met de juiste tekst en cijfers.

In paragraaf 3.6 is figuur 3.6.2 en de bijbehorende tekst aangepast want de cijfers voor de discriminatiegronden leeftijd en nationaliteit waren verwisseld en de cijfers van leeftijd en godsdienst of levensovertuiging waren in de tekst niet correct.
In paragraaf 4.4 is figuur 4.4.1b en de bijbehorende tekst aangepast want de cijfers over melding en aangifte van traditionele criminaliteit in ondervonden delicten waren voor wat betreft het totaal, vermogensdelicten totaal en geweldsdelicten totaal foutief berekend. Voor dezelfde delictsgroepen waren ook de cijfers over de redenen om geen aangifte te doen (in niet aangegeven delicten) foutief en zijn deze in figuur 4.4.2 en de bijbehorende tekst aangepast. Ook in de bijlagetabellen 4e en 4f zijn deze cijfers aangepast.

In Tabel H4 Traditionele criminaliteit -2021 zijn de cijfers in tabblad 5 ‘Melding en aangifte - ondervonden delicten’ en tabblad 6 ‘Reden geen aangifte’ eveneens aangepast.
In de Tabel - Omrekenfactoren Veiligheidsmonitor zijn de landelijke en regionale omrekenfactoren voor het item ‘aangiftebereidheid delicten totaal’ aangepast. In de Nota methodebreuken Veiligheidsmonitor zijn de passages die hierop betrekking hebben aangepast.


Deze publicatie bevat de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2021.

Dit is een periodiek bevolkingsonderzoek naar leefbaarheid, veiligheid en slachtofferschap van criminaliteit, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bevat trends en ontwikkelingen, en uitsplitsingen naar politieregio’s en (middel-)grote gemeenten en naar persoonskenmerken.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/5765e4d57c7b40d99ebaa946d7a57b32]