Crime, safety and victim’s rights

Plaatje thema bevolking
Vandaag is de rapportage ‘Crime, safety and victims’ rights’ van de Fundamental Rights Agency (FRA) verschenen. FRA en CBS hebben samengewerkt bij dit onderzoek waarbij het CBS de steekproeftrekking en weging heeft verzorgd.

Korte samenvatting van de resultaten:

In 2019 gaf meer dan één op de vier Europeanen aan in de afgelopen 12 maanden het slachtoffer van intimidatie geweest te zijn en 22 miljoen (6%) werden in een jaar tijd slachtoffer van lichamelijk geweld. Maar doorgaans rapporteren slachtoffers van misdrijven hun ervaringen niet uit angst voor vergelding of intimidatie door daders. Het grote verschil tussen officiële misdaadcijfers (politie-cijfers) en de ervaringen van mensen met misdaad (zoals gemeten in dit onderzoek) werpt licht op de werkelijke omvang van de misdaad in de EU. De bevindingen vertellen ons dat vooral jongeren, mensen die zich niet als heteroseksueel identificeren, en mensen met een handicap door criminaliteit worden getroffen. Slachtoffers hebben vaak moeite om toegang te krijgen tot hun rechten en voelen zich misschien ongehoord.

Sommige incidenten die niet bij de politie worden gemeld, komen wel onder de aandacht van andere autoriteiten en diensten, wanneer slachtoffers ofwel aangifte doen of hulp zoeken bij iets wat verband houdt met dit ervaren geweld, zoals medische behandeling van verwondingen. Het contact dat de politie en andere autoriteiten en diensten hebben met slachtoffers van geweld moet worden gezien als een gelegenheid om slachtoffers te informeren over hun rechten en andere maatregelen moeten getroffen om slachtoffers te helpen verhaal te zoeken en het incident en de gevolgen hiervan te boven te komen.

Daarnaast is criminaliteitspreventie niet alleen een zaak van de politie. Dit is de verantwoordelijkheid van iedereen.

Dit rapport moet nationale beleidsmakers begeleiden bij het nakomen van hun internationale verplichtingen en de EU-wetten inzake de rechten van slachtoffers. Het vormt een aanvulling op de EU-strategie voor de rechten van slachtoffers, die erop gericht is slachtoffers van misdrijven in staat te stellen vaker aangifte te doen. Het roept de lidstaten op om te zorgen voor toegang tot de rechtsgang, gerichte ondersteuning te bieden, vrouwen beter te ondersteunen (aangezien meer dan een derde van het fysieke geweld tegen vrouwen thuis plaatsvindt) en het melden van misdrijven te vergemakkelijken.

Dit rapport maakt deel uit van een reeks rapporten waarin wordt gekeken naar de opvattingen en ervaringen van mensen met mensenrechten. De bevindingen zijn gebaseerd op reacties op de mensenrechten-enquête van het FRA uit alle EU-lidstaten, Noord-Macedonië en het Verenigd Koninkrijk. Het onderzoek liep van januari tot oktober 2019.