Slachtoffer? Veiligheidsmonitor versus politieregister

Dit rapport beschrijft de confrontatie van de veiligheidsmonitor 2012 met het politieregister. Hierbij worden vragen beantwoord over selectiviteit in respons op slachtofferschap en validiteit van de antwoorden van de respondenten
Criminaliteitscijfers gebaseerd op enquêtes verschillen van cijfers die gebaseerd zijn op politieregistraties. Het is onmogelijk de juiste bron voor het meten van de (ontwikkeling van)
criminaliteit aan te wijzen. Politiecijfers geven alleen inzicht in de geregistreerde criminaliteit. Ontwikkelingen die hierop gebaseerd zijn houden geen rekening met veranderingen in de
registratiemethoden, nauwkeurigheid van registratie of aangiftemogelijkheden en daarmee samenhangende aangiftebereidheid door de slachtoffers. Veiligheidsenquêtes meten tevens
slachtofferschap dat niet bij de politie bekend is. Maar ook enquêtes veranderen in opzet en vraagstelling, waardoor methodebreuken kunnen optreden. Daarnaast is kwaliteit een
belangrijk aspect bij enquêtering. Hoe (selectief) is de respons, en geven respondenten wel ‘het goede’ antwoord?