Rechtspleging Civiel en Bestuur 2009

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en de Raad voor de rechtspraak publiceren sinds verslagjaar 2008 gezamenlijk over de ontwikkelingen op het terrein van geschilbeslechting in het civiele en bestuursrecht. De publicatie “Rechtspleging Civiel en Bestuur” (C&B) is een statistisch naslagwerk op dit gebied. De opgenomen informatie is ontleend aan databases, onderzoeksrapporten en jaarverslagen.

C&B is een naslagwerk voor allen die, al dan niet beroepsmatig, belangstelling hebben voor cijfers over geschilbeslechting op het gebied van civiel en bestuursrecht.

Deze update van C&B geeft een overzichtelijk beeld van de cijfermatige ontwikkelingen in de periode 2000-2009. Het betreft een update van de tabellen zoals die zijn opgenomen in de voorgaande editie en die dit jaar die alleen online zullen verschijnen.
Kanttekeningen bij deze update:
• Hoofdstuk 1 (Inleiding) – Dit hoofdstuk bevat geen tabellen.
• Hoofdstuk 3 (Rechtsbijstand…) – Van deze gegevens is slechts beperkt een update beschikbaar. Overige tabellen zijn ongewijzigd opgenomen.
• Hoofdstuk 7 (Waardering van de rechtspraak) – Van deze gegevens is geen update beschikbaar. De tabellen zijn ongewijzigd opgenomen.
• Hoofdstuk 8 (Capita Selecta) – Dit hoofdstuk bevat geen tabellen.

Tabellen bij hoofdstuk 2:

Tabellen bij hoofdstuk 3:

Tabellen bij hoofdstuk 4:

Tabellen bij hoofdstuk 5:

Tabellen bij hoofdstuk 6:

Tabellen bij hoofdstuk 7: