Landelijke natuurmeetnetten van het NEM in 2008

Dit jaarrapport doet verslag van de stand van zaken in 2008 van de meetnetten die onder het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) vallen. Dit is inmiddels het elfde jaarrapport.

Ook in dit rapport is weer speciale aandacht voor de monitoring ten behoeve van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Voor elk NEM-meetnet is er een contract tussen de opdrachtnemer (vaak een PGO)
en één of meer opdrachtgevers (LNV, PBL/VROM, Rijkswaterstaat, Vogelbescherming Nederland).

In dit rapport wordt beschreven in hoeverre de afspraken in de contracten zijn nagekomen en in hoeverre de kwaliteit van elk meetnet zich ontwikkelt in relatie tot de meetdoelen van het NEM. Per meetnet bestaat er een opdrachtgeverscommissie die de voortgang van het meetnet bewaakt. De oordelen van deze commissies zijn in dit rapport verwerkt. Ook het CBS nam deel aan de  opdrachtgeverscommissies, in de rol van kwaliteitsbewaker van de meetnetten.

Al betreft dit rapport het jaar 2008, dat wil nog niet zeggen dat alle informatie van het veldwerk in 2008 hierin is verwerkt; de meeste veldgegevens van 2008 komen namelijk pas in de eerste helft van 2009 voorhanden.

De Natuurstatistieken van het CBS worden sinds begin 2006 mede gefi nancierd door het Ministerie van LNV.