Raad van advies

Raad van advies en zijn taken

Met ingang van 1 januari 2017 is de wetswijziging van kracht waarmee de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS) wordt opgeheven als zelfstandig bestuursorgaan en een raad van advies wordt opgericht. Deze raad van advies heeft onder andere tot taak de directeur-generaal desgevraagd of uit eigen beweging te adviseren over de uitvoering van de taken en bevoegdheden van de directeur-generaal. De raad van advies adviseert de directeur-generaal in ieder geval over:

  • Het meerjarenprogramma en het werkprogramma van het CBS;
  • De wijze waarop de nauwkeurigheid en de volledigheid van de van overheidswege openbaar te maken statistieken kunnen worden bevorderd zodat deze voorzien in de behoeften van praktijk, beleid en wetenschap;
  • De bedrijfsvoering van het CBS en een efficiënte besteding van middelen.

Wanneer de positie van directeur-generaal vacant komt, stelt de raad van advies een profielschets op, selecteert de raad van advies kandidaten op basis van een procedure die transparant is en uitsluitend gebaseerd op professionele criteria, en doet de raad van advies aan de minister een aanbeveling.

Subcommissies

De raad van advies kan met het oog op het voorbereiden van een advies uit zijn midden commissies vormen, waarvan ook anderen dan leden van de raad van advies deel uit kunnen maken. Adviezen worden door de raad van advies vastgesteld. De adviescommissies worden voorgezeten door een lid van de raad van advies. De raad van advies stelt in elk geval de volgende adviescommissies in:

  • een audit comité (AC) dat de adviezen aan de directeur-generaal voorbereidt over de bedrijfsvoering, inclusief de financiële verslaglegging en het risicomanagementbeleid;
  • een commissie ICT (Cie ICT) die de adviezen aan de directeur-generaal voorbereidt over de strategie, het beleid en de implementatie daarvan op het gebied van informatiebescherming en ICT;
  • een programmaraad (PR) die de adviezen aan de directeur-generaal voorbereidt op het gebied van het meerjarenprogramma, het werkprogramma en het bevorderen van de nauwkeurigheid en volledigheid van de statistiekvoorziening.

Leden van de raad van advies en subcommissies

Leden van de Raad van advies worden conform de CBS-wet benoemd door de minister. Leden van de subcommissies worden benoemd door de DG. Conform het bestuursreglement is de schadeloosstelling voor de leden door de DG vastgesteld. Een overzicht van functies van de leden van de raad van advies en subcommissies staat op deze pagina.

Om de continuïteit te waarborgen, zijn de leden van de Centrale Commissie voor de Statistiek gevraagd lid te worden van de raad van advies, het audit comité, de commissie ICT of de programmaraad. Deze leden zijn benoemd voor de termijn die nog openstond voor hun CCS-lidmaatschap. In het geval zij als CCS-lid nog niet waren herbenoemd, kunnen zij éénmaal worden herbenoemd voor een periode van vier jaar.

Raad van advies
Leden van de Raad van advies
Dr. G. (Gerrit) Zalm (voorzitter)aftredend op 1-1-2026 niet herbenoembaar
Mw. mr. C.M. (Charlotte) Insinger MBA (plv. voorzitter)aftredend op 1-1-2025 niet herbenoembaar
Mw A.M.A.E. (Anne-Marie) Rakhorstaftredend op 1-1-2026 niet herbenoembaar
Dr. F.J.H. (Henk) Donaftredend op 1-6-2024 herbenoembaar
Dr. M. (Martijn) Dekkeraftredend op 1-1-2026 herbenoembaar
Leden van het Audit Comité
Mw. mr. C.M. (Charlotte) Insinger MBA (voorzitter)aftredend op 1-1-2025 niet herbenoembaar
Mw. dr. E.M.A. van Schoten RAaftredend op 1-1-2025 herbenoembaar
Drs. V.G. (Vincent) Moolenaaraftredend op 1-1-2027 herbenoembaar
Leden van de Cie ICT
Dr. M. (Martijn) Dekkeraftredend op 1-1-2026 herbenoembaar
Ir. F.K. (Karel) van Lambalgenaftredend op 1-7-2024 niet herbenoembaar
Mw. prof. dr. B. (Bibi) van den Bergaftredend op 1-4-2025 niet herbenoembaar
Prof. Dr. D. (Diego) Kuonenaftredend op 1-10-2024 herbenoembaar
Mw. B.C. (Barbara) Ubaldiaftredend op 1-10-2024 herbenoembaar
J.J.W. (Jaap) Haenenaftredend op 1-1-2026 herbenoembaar
Secretaris
Mw. M.I. (Monique) Tóth PálE-mail mi.tothpal@cbs.nl