Raad van advies

Raad van advies en zijn taken

Met ingang van 1 januari 2017 is de wetswijziging van kracht waarmee de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS) wordt opgeheven als zelfstandig bestuursorgaan en een raad van advies wordt opgericht. Deze raad van advies heeft onder andere tot taak de directeur-generaal desgevraagd of uit eigen beweging te adviseren over de uitvoering van de taken en bevoegdheden van de directeur-generaal. De raad van advies adviseert de directeur-generaal in ieder geval over:

  • Het meerjarenprogramma en het werkprogramma van het CBS;
  • De wijze waarop de nauwkeurigheid en de volledigheid van de van overheidswege openbaar te maken statistieken kunnen worden bevorderd zodat deze voorzien in de behoeften van praktijk, beleid en wetenschap;
  • De bedrijfsvoering van het CBS en een efficiënte besteding van middelen.

Wanneer de positie van directeur-generaal vacant komt, stelt de raad van advies een profielschets op, selecteert de raad van advies kandidaten op basis van een procedure die transparant is en uitsluitend gebaseerd op professionele criteria, en doet de raad van advies aan de minister een aanbeveling.

Subcommissies

De raad van advies kan met het oog op het voorbereiden van een advies uit zijn midden commissies vormen, waarvan ook anderen dan leden van de raad van advies deel uit kunnen maken. Adviezen worden door de raad van advies vastgesteld. De adviescommissies worden voorgezeten door een lid van de raad van advies. De raad van advies stelt in elk geval de volgende adviescommissies in:

  • een audit comité (AC) dat de adviezen aan de directeur-generaal voorbereidt over de bedrijfsvoering, inclusief de financiële verslaglegging en het risicomanagementbeleid;
  • een commissie ICT (Cie ICT) die de adviezen aan de directeur-generaal voorbereidt over de strategie, het beleid en de implementatie daarvan op het gebied van informatiebescherming en ICT;
  • een programmaraad (PR) die de adviezen aan de directeur-generaal voorbereidt op het gebied van het meerjarenprogramma, het werkprogramma en het bevorderen van de nauwkeurigheid en volledigheid van de statistiekvoorziening.

Leden van de raad van advies en subcommissies

Leden van de Raad van advies worden conform de CBS-wet benoemd door de minister. Leden van de subcommissies worden benoemd door de DG. Conform het bestuursreglement is de schadeloosstelling voor de leden door de DG vastgesteld. Een overzicht van functies van de leden van de raad van advies en subcommissies staat op deze pagina.

Om de continuïteit te waarborgen, zijn de leden van de Centrale Commissie voor de Statistiek gevraagd lid te worden van de raad van advies, het audit comité, de commissie ICT of de programmaraad. Deze leden zijn benoemd voor de termijn die nog openstond voor hun CCS-lidmaatschap. In het geval zij als CCS-lid nog niet waren herbenoemd, kunnen zij éénmaal worden herbenoemd voor een periode van vier jaar.

Leden van de Raad van advies

 
Dr. G. (Gerrit) Zalm (voorzitter) aftredend op 1-1-2022 herbenoembaar
J. (Johan) van Hall RA RE (plv. voorzitter) aftredend op 1-1-2022 niet herbenoembaar
Prof. dr. mr. F. (Frans) van der Wel RA aftredend op 1-1-2021 niet herbenoembaar
Drs. C.C.M. (Kees) Vendrik aftredend op 1-9-2021 herbenoembaar
Mevrouw A.M.A.E. (Anne-Marie) Rakhorst
aftredend op 1-1-2023 herbenoembaar 
Prof. dr. E.A. (Liesbet) van Zoonen
aftredend op 1-1-2023 herbenoembaar 
   

Leden van het Audit Comité

 
Prof. dr. mr. F. (Frans) van der Wel RA (voorz)  aftredend op 1-1-2021 niet herbenoembaar
Mw. mr. C.M. (Charlotte) Insinger MBA   aftredend op 1-1-2021 herbenoembaar
Drs. P.J.C.M. (Peter) van den Berg aftredend op 1-1-2021 herbenoembaar  
Lid vacant  
   

Leden van de Cie ICT

 
J. (Johan) van Hall RA RE (voorzitter)   aftredend op 1-1-2022 niet herbenoembaar
Mw. dr. C.M. (Tini) Hooymans   aftredend op 1-1-2020 niet herbenoembaar
Ir. F.K. (Karel) van Lambalgen   aftredend op 1-7-2020 herbenoembaar
Mw. prof. dr. B. (Bibi) van den Berg  aftredend op 1-4-2021 herbenoembaar
Dr. E (Emanuele) Baldacci  aftredend op 1-4-2023 herbenoembaar
   

Leden van de Programmaraad

 
Drs. C.C.M. (Kees) Vendrik (voorzitter) aftredend op 1-9-2021 herbenoembaar
Prof. dr. S. (Steven) Brakman     aftredend op 1-1-2021 niet herbenoembaar


Secretaris

 
Mw. drs. M.I. (Monique) Tóth Pál  
E-mail mi.tothpal@cbs.nl