Ontwikkeling extra kenmerken Woonbase

© CBS

De Woonbase wordt steeds verder uitgebreid met extra kenmerken. Deze ExtraKenmerken-bestanden zijn thematische bestanden die uit dezelfde populaties bestaan als de basis-Woonbasebestanden. Daardoor zijn ze één-op-één te koppelen met een of meer basis Woonbase-bestanden. Hieronder staan alle extra kenmerken van de Woonbase met datum van publicatie.

Financieel economische component (FEC)

De Financieel Economische Component geeft aan wat de kosten van huishoudens in Nederland zijn voor wonen. Het bevat gegevens over inkomen, vermogen, woonlasten en andere financieel-economische gegevens die relevant zijn voor woningmarktbeleid. De meeste woonlastengegevens waaronder zowel de maandelijkse vaste lasten als de bijkomende woonlasten zijn nieuw en nog niet opgenomen in andere registerbestanden. Naast een huishoudensbestand is er ook een bestand met informatie over de huurbedragen op woningniveau. In de FEC bestanden zijn 2 peildata per Woonbase jaar opgenomen, namelijk 1 januari en de 31 december stand. De 1 januari stand beschrijft het inkomen en de woonlasten op 1 januari uit het Woonbase jaar en de 31 december stand beschrijft het inkomen en de woonlasten van het Woonbase jaar +1.

Beschikbaarheid Financieel economische component

De Financieel Economische Component is beschikbaar voor 2018, 2019, 2020 en 2021, waarbij voor 2021 alleen de januari stand beschikbaar is. Aan het einde van Q1 2024 komt de 31 december stand van 2021 beschikbaar. Het gaat dan om de financiële gegevens op 1 januari 2022. Vanaf Woonbase 2022 wordt de Financieel Economische Component jaarlijks opgeleverd in juni, twee jaar na het Woonbase-jaar. Zo komt de Woonbase-Financieel Economische Component 2022 beschikbaar in juni 2024.

Specificaties van de Financieel Economische Component.

Component Aandachtsgroepen

De component Aandachtsgroepen bevat een eerste aanzet om specifieke groepen vast te stellen, te definiëren en te implementeren, die noodzakelijk zijn voor beleid. Denk hierbij aan arbeidsmigranten, studenten of daklozen. De groepen zijn vastgesteld door de Rijksoverheid. De bestanden zijn veelal één-op-één te koppelen met het Woonbase-populatiebestand personen- of Woonbase-kenmerkenbestand personen. De Aandachtsgroepen Component bestaat op dit moment uit vijf bestanden:

  1. Algemeen: Een bestand met informatie over of een persoon voltijdsonderwijs volgt en de leeftijdsgroep van de persoon (aandachtsgroep ouderen).
  2. Detentie: Een bestand met informatie over of een persoon in detentie verblijft.
  3. Migratie: Een bestand met informatie over het migratiemotief en de verblijfsstatus van een persoon.
  4. Woonwagencentra: Een bestand met informatie over verblijf op een woonwagencentrum.
  5. RNI: Een extra populatiebestand voor niet-ingezetenen met informatie over tijdelijke arbeidsrelaties in Nederland (aandachtsgroep tijdelijke EU arbeidsmigranten).

Beschikbaarheid component Aandachtsgroepen

De component Aandachtsgroepen is op dit moment beschikbaar in de Woonbase over het jaar 2021 en deels beschikbaar over de jaren 2018-2020 en 2022. In 2024 wordt de component verder uitgebreid.

Specificaties van de bestanden Aandachtsgroepen.

Monitor Energiearmoede

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het CBS gevraagd om een jaarlijkse monitoring van energiearmoede te ontwikkelen, waarmee de betaalbaarheid van het huishoudelijk energieverbruik inzichtelijk wordt. De belangstelling voor monitoring van energiearmoede groeit, zowel in Europa als in Nederland. De Woonbase populatie huishoudens en de Financieel Economische Component en de energiekenmerken van de woning zijn belangrijke uitgangspunten voor de Monitor Energiearmoede (MEA). Deze microdataset voor de Monitor Energiearmoede bevat op dit moment de best mogelijke vertaling van energiekenmerken en kosten naar de entiteit huishoudens.

Beschikbaarheid Monitor Energiearmoede

De Monitor Energiearmoede is momenteel beschikbaar voor de verslagjaren 2019, 2020 en 2021.

Energiekenmerken van woningen

Op dit moment wordt de SSB-component energie uitgebreid met meer energiekenmerken van woningen. Dit kenmerk koppelt nagenoeg perfect op de woningvoorraad van 1 januari van een verslagjaar en komt beschikbaar vanaf verslagjaar 2019, waardoor het gebruikt kan worden als extra kenmerkenbestand voor de woningen in de Woonbase.

Beschikbaarheid energiekenmerken van woningen

Nu al beschikbaar: aardgas- en elektriciteitsleveringen en de indicatie of een woning op stadswarmte is aangesloten.
Binnenkort wordt microdata op woningniveau toegevoegd over onder andere de aanwezigheid van zonnestroominstallaties, terugleveringen en de netto electriciteitslevering, het energielabel, de hoofdverwarmingsinstallatie. Deze vernieuwde component zal beschikbaar komen vanaf verslagjaar 2019.

Uitbreiding energielabels

In 2024 wordt het jaarlijkse onderzoeksbestand met informatie uit energielabels verbeterd en vernieuwd. In dit bestand is behalve de energielabelletter informatie te vinden over onder andere de aanwezige isolatie en installaties ten tijde van de labelopname. Deze vernieuwing is op basis van een analyse van beschikbare energielabeldata en vindt plaats vanwege de overgang naar de nieuwe NTA8800 rekenmethodiek voor energielabels. De energielabeldata koppelen niet 1-op-1 met de woningvoorraad, waardoor aantallen afwijken van de officiële aantallen energielabels op een peildatum zoals RVO deze publiceert.

Onderzoek naar nieuwe kenmerken

De Woonbase is afgestemd op de behoeftes van gebruikers van de data. De database wordt continu verder ontwikkeld om actueel te blijven en steeds weer te voorzien in vraag naar nieuwe kenmerken over de woningmarkt.

Onderzoek verhuiskansen

Zo is op dit moment een onderzoek gaande naar het schatten van de kans dat een woning leeg komt te staan als gevolg van bijvoorbeeld verhuizing of sterfte. Onder welke omstandigheden komen woningen vrij? Komen hierbij verhuisketens op gang? Vertrekken ouderen naar een seniorenwoning voor betere kwaliteit van leven, of pas als hun gezondheid verslechtert en een overstap noodzakelijk is? Deze studie haakt aan op de Rijksprogramma’s Een thuis voor iedereen en Wonen en zorg voor ouderen. Rapportages hierover zijn beschikbaar op aanvraag, via woonbase@cbs.nl.

Nieuwe kenmerken

Updates over nieuwe Woonbase-kenmerken en kenmerken die in ontwikkeling zijn, worden altijd geplaatst op deze webpagina. Verdiepende informatie per kenmerk is te vinden in de handleidingen van de kenmerken die onderdeel is van de Woonbase.

Lees meer over de Woonbase.

Toegang tot de Woonbase

Toegang tot de Woonbase gaat via een instellingsmachtiging die toegang geeft tot de Remote Access (RA) omgeving van het CBS. In die omgeving doen universiteiten, wetenschappelijke organisaties, planbureaus en onderzoeksinstanties onder strikte voorwaarden en beveiliging zelf statistisch onderzoek. Toegang kun je aanvragen via de CBS-aanvraag ‘Microdata: Zelf onderzoek doen’.

Vragen of contact

Als je vragen hebt over de Woonbase, kenmerken of rapportages, dan kun je contact opnemen via woonbase@cbs.nl.