Peer review 2015

Praktijkcode voor de Europese statistieken - Peer review 2015

In Nederland is in 2015 een peer review gehouden bij CBS. Deze peer review is een vorm van toetsing waarbij de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de wijze waarop officiële Europese statistieken tot stand komen worden beoordeeld. Het kader dat daarbij wordt gebruikt is de Praktijkcode voor Europese Statistieken, die grotendeels overeenkomt met de fundamentele principes voor officiële statistiek zoals vastgesteld door de Verenigde Naties in 1994. De peer review is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Europees statistisch systeem (ESS), dat bestaat uit Eurostat en de instituten die binnen de EU-lidstaten verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, productie en publicatie van Europese statistieken. De peer review is uitgevoerd door onafhankelijke experts uit de wetenschappelijke en/of statistische wereld, zonder directe banden met statistische bureaus en bestond uit de beoordeling van een aantal selfassessment vragenlijsten, aangevuld met een vijfdaags bezoek van het peer review team aan CBS. Tijdens het bezoek is gesproken met medewerkers en management van CBS en diverse stakeholders (o.a. klanten, berichtgevers, vertegenwoordigers van de pers, de voorzitter van de toenmalige CCS).

Conclusie peer review

In de peer review die in 2015 is gehouden, is geconcludeerd dat Nederland voldoet aan de beginselen van de Praktijkcode voor Europese Statistieken. Deze beginselen hebben betrekking op het institutioneel kader, statistische processen en statistische output. Geconcludeerd wordt dat CBS een professionele organisatie is met hooggekwalificeerde en ervaren medewerkers, die innovatieve en kosteneffectief methodes ontwerpt en gebruikt voor het statistisch programma. Deze methodes worden gedeeld met vergelijkbare organisaties in andere landen. CBS wordt gezien als een van de leidende statistische bureaus, niet alleen binnen Europa, maar ook wereldwijd. De moderne en uitgebreide wetgeving wordt als een sterk punt van de Nederlandse situatie gezien. Het peer review team benadrukt het belang van het feit dat CBS een ZBO is voor de onafhankelijkheid van de wijze waarop CBS zijn werk kan doen. Een ander sterk punt is dat CBS zo veel mogelijk registerdata gebruikt en een zo laag mogelijke lastendruk voor respondenten nastreeft. Andere best practices die worden genoemd, zijn het innovatieprogramma, de banden van CBS met de universiteiten en het gebruik van big data om statistieken samen te stellen.

Aandachtspunten

Het peer review team constateerde aandachtspunten op het gebied van het beschikbare budget voor het programma in het algemeen en voor investeringen in de ICT-infrastructuur in het bijzonder, de uitstroom van ervaren personeel door pensionering, en de herpositionering van de ZBO's van CBS. Andere aandachtspunten betroffen onder andere het versterken van kwaliteitsmanagement en de beschikbaarheid van achtergrondinformatie, waaronder metadata, in het Engels.

Alle landen rapporten zijn te raadplegen op: http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/peer-reviews.