Veelgestelde vragen

Waar kan ik de cijfers voor dit onderzoek vinden?

Op StatLine worden iedere maand cijfers gepubliceerd over de internationale handel in goederen. Er zijn verschillende tabellen beschikbaar zowel volgens de methode van eigendomsoverdracht als fysieke grensoverschrijding.

Waar kan ik de definities vinden van de onderwerpen voor dit onderzoek?

Zie onderwerpen en classificaties.

Welke classificaties worden gebruikt voor dit onderzoek?

Voor de indeling van de goederen wordt gebruik gemaakt van twee indelingen:

Standard International Trade Classification (SITC)
Dit is een goederenindeling gemaakt door de Verenigde Naties om de internationale vergelijkbaarheid te bevorderen van de statistiek over de internationale handel.

Gecombineerde Nomenclatuur
De Gecombineerde Nomenclatuur is een goederenclassificatie die is gebaseerd op het Geharmoniseerd Systeem van de Wereld Douane Organisatie. Alle structuren en codes van het Geharmoniseerd Systeem zijn in de classificatie opgenomen. Zie ook de website van de Belastingdienst.

Voor de indeling van de landen wordt gebruik gemaakt van de Geonomenclatuur. Dit is een landenindeling gemaakt door Eurostat voor de statistiek over de internationale handel.

Waarom zijn sommige cijfers geheim?

Bepaalde in- en uitvoercijfers zijn door geheimhouding slechts gedeeltelijk of helemaal niet gepubliceerd. Dit is het geval wanneer cijfers een individueel karakter hebben en de bekendmaking ervan de belangen van een im- of exporteur in ernstige mate kan schaden. Bij de statistiek Internationale handel in goederen geldt een passieve geheimhouding. Dat wil zeggen dat belanghebbenden zelf een aanvraag tot geheimhouding bij het CBS moeten indienen.

Wanneer worden de cijfers definitief?

Vanwege het beschikbaar komen van meer broninformatie worden de voorlopige cijfers over de internationale handel in goederen periodiek herzien,. Daarnaast confronteert het CBS, om de onderlinge consistentie te verbeteren, ook cijfers van verschillende statistieken. Hierdoor worden de cijfers van dit onderzoek ongeveer twee jaar na afloop van het verslagjaar definitief. Ter illustratie: de cijfers over verslagjaar 2021 worden eind 2023 definitief.

Tot hoe ver gaan de cijfers terug in het verleden?

De cijfers voor dit onderzoek gaan terug tot het jaar 2015. Het CBS vindt het belangrijk dat door de tijd zoveel mogelijk kan worden vergeleken, en heeft er vanwege een eerder doorgevoerde methodebreuk voor gekozen de tabellen in 2015 te laten beginnen.