Regionale kerncijfers Nederland

rapport

Wat behelst het onderzoek

Doel

Regionale kerncijfers Nederland is een overzichtspublicatie met regionale kerncijfers en indelingen. De tabel is opgezet met het oog op de groeiende aandacht voor regionaal beleid en onderzoek. De kerncijfers stellen gebruikers in staat om verschillende gebieden te typeren en te vergelijken. Om de vergelijkbaarheid te vergroten, zijn van de opgenomen kerncijfers vaak ook relatieve maten berekend als dichtheden, percentages en cijfers per duizend inwoners of per hectare.

Domeinbeschrijving

Regionale kerncijfers Nederland bestrijkt de thema’s bevolking, wonen, onderwijs, arbeid, inkomen, sociale zekerheid, bedrijven, landbouw, vervoer, nabijheid van voorzieningen, milieu en bodemgebruik. Er zijn gegevens beschikbaar over personen, huishoudens, woningen, banen, uitkeringen, inkomens, bedrijfsvestigingen, veestapel, cultuurgrond, mest, mineralen, motorvoertuigen, lengte van wegen, voorzieningen, gemeentelijk afval en bodem naar type (land/water) en gebruik. In de tabel Regionale kerncijfers Nederland wordt een relatie gelegd tussen de gemeentelijke indeling - het laagste bestuurlijke niveau - en diverse bovengemeentelijke onderverdelingen. Naast de indelingen van gemeenten naar de vier standaard regionale niveaus (Nederland, landsdelen, provincies en COROP-gebieden) zijn ook een aantal thematische indelingen opgenomen, waaronder arbeidsmarktregio's, jeugdzorgregio's, landbouwgebieden en toeristengebieden.

Aanvang onderzoek

Het onderzoek is voor het eerst uitgevoerd in 1995.

Frequentie

Vijf keer per jaar.

Publicatiestrategie

Gedeeltelijk alleen definitief; de rest eerst als voorlopig of nader voorlopig cijfer.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Soort onderzoek

Uit onderstaande bronnen worden de voor deze publicatie benodigde onderwerpen onttrokken naar regio en de meest recente periodes. Na grondige inspectie worden nieuwe uitkomsten toegevoegd aan de periode, regio en regiocode. Om de onderlinge vergelijkbaarheid op regionaal niveau te vergroten, worden van diverse onderwerpen ook relatieve cijfers berekend.

Bronnen

Voor het samenstellen van Regionale kerncijfers Nederland wordt gebruik gemaakt van StatLine- en maatwerktabellen. De belangrijkste StatLine-tabellen volgen hieronder:

Bevolking

Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio

Bevolking; migratieachtergrond, generatie, leeftijd, regio, 1 januari

Bevolking; leeftijd, migratieachtergrond, geslacht en regio, 1 januari

Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio

Huishoudens; personen naar geslacht, leeftijd en regio, 1 januari

Huishoudens; samenstelling, grootte, regio, 1 januari

Immi- en emigratie naar diverse kenmerken; regio

Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)

Overledenen; doodsoorzaak (4 hoofdgroepen), regio

Verhuisde personen; binnen gemeenten, tussen gemeenten, regio

Wonen

Woningbouw; voorraadmutaties, regio, 1988 - 2011

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Woningvoorraad naar eigendom; regio, 2006-2012

Voorraad woningen; eigendom, type verhuurder, bewoning, regio

Tot 1 januari 2012 heeft CBS gegevens over de woningvoorraad gepubliceerd vanuit het Woningregister. Vanaf die datum baseert CBS de voorraad woningen op de BAG. Overgang van de ene naar de andere bron brengt een trendbreuk met zich mee. Voor meer informatie hierover: Trendbreuk woningvoorraad.

Waarde onroerende zaken van woningen en niet-woningen

Voor het onderwerp Gemiddelde woningwaarde (WOZ) is vanaf 2019 de volgende tabel gebruikt: Gemiddelde WOZ-waarde van woningen op 1 januari; eigendom, regio

De herziene methode voor de berekening van de gemiddelde woningwaarde wordt uitgelegd in de verschillenanalyse gemiddelde WOZ-waarde van woningen.

Onderwijs

(Speciaal) basisonderwijs en speciale scholen; leerlingen, schoolregio

Gediplomeerden; leeftijd, onderwijssoort, migratieachtergrond, woonregio

Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, woonregio

Arbeid

Banen van werknemers in december; economische activiteit (SBI2008), regio

Inkomen en vermogen

Inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2023)

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2023)

 Sociale zekerheid

Personen met een uitkering; uitkeringsontvangers per regio

Bedrijfsvestigingen

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, gemeente

Landbouw

Dierlijke mest; prod. en mineralenuitscheiding; diercat., regio, 1990-2017

Dierlijke mest; productie en mineralenuitscheiding, diercategorie, regio

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar gemeente

Verkeer en vervoer

Lengte van wegen; wegkenmerken, regio

Motorvoertuigen; voertuigtype, postcode en regio's, 1 januari, 2000-2022

Vanaf 2019 zijn de cijfers over motorvoertuigen herzien en wordt de tabel Motorvoertuigen actief op 1 januari; voertuigtype, regio per 1 januari 2022 gebruikt.
De herziene methode voor de selectie van motorvoertuigen wordt uitgelegd in het methoderapport motorvoertuigenpark, 2019-2022.

Nabijheid van voorzieningen

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers

Milieu en bodemgebruik

Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden

Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)

Bodemgebruik; uitgebreide gebruiksvorm, per gemeente

Meer informatie over bodemgebruik staat in de korte onderzoeksbeschrijving Bodemgebruik.

Regionale indelingen

Gebieden in Nederland

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De uitkomsten zijn niet volgtijdelijk vergelijkbaar. Het correct weergeven van het niveau van een onderwerp prevaleert in deze publicatie boven het correct weergeven van ontwikkelingen. Door de vrijwel jaarlijkse gemeentelijke herindelingen en grenswijzigingen zijn ontwikkelingen op vooral het gemeentelijk niveau soms lastig te interpreteren. Ook op de hogere regionale niveaus hebben herindelingen en grenswijzigingen soms invloed. In de toelichting van elk gebied zijn daarom de gemeentelijke herindelingen en grenswijzigingen vermeld met het betrokken aantal inwoners, woningen en hectaren.