Conjunctuurenquête Nederland (COEN)

Wat behelst het onderzoek?

Doel

De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) brengt de stemming van ondernemers in beeld. Het doel van de COEN is om zo actueel mogelijk de richting aan te geven waarin een aantal belangrijke indicatoren voor de economie van het bedrijfsleven zich ontwikkelen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere omzet, productie, bezettingsgraad, orders, prijsontwikkelingen, economisch klimaat, personeelsomvang en investeringen. In de enquête zijn in enkele gevallen extra vragen toegevoegd die inspelen op recente ontwikkelingen in Nederland en de wereld.

Deze maandenquête wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Eén keer per kwartaal is de enquête uitgebreider en wordt een breder panel aan ondernemers aangeschreven, waardoor bredere informatie ontstaat over meer bedrijfstakken. Het CBS voert de kwartaalenquête uit in samenwerking met MKB Nederland, VNO-NCW, het EIB en de KVK.

Doelpopulatie

Voor de maandelijkse enquête worden bedrijven in de industrie, de auto- en detailhandel, en de dienstverlening waargenomen. Bij de kwartaalenquête worden naast deze bedrijven ook bedrijven waargenomen uit de landbouw, bosbouw en visserij, de delfstoffenwinning, de bouwnijverheid, en de groothandel en handelsbemiddeling.

Statistische eenheid

Bedrijfsvestigingen.

Aanvang onderzoek

Januari 2012

Frequentie

Per maand

Publicatiestrategie

De uitkomsten worden gepubliceerd in Statline-tabellen via de CBS-website. De uitkomsten worden uitgesplitst naar bedrijfstakken, regio’s en grootteklassen. Op basis van de uitkomsten worden ook samengestelde indicatoren zoals het ondernemersvertrouwen  en het producentenvertrouwen  gemaakt. Deze worden gepubliceerd in aparte Statline-tabellen. De kwartaalpublicatie bevat meer vragen en meer bedrijfstakken dan de maandpublicatie.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

Het is een steekproefonderzoek onder actieve lokale bedrijfsvestigingen met 5 of meer werkzame personen, die naar bedrijfsgrootte en regio zijn ingedeeld op basis van hun eigen omvang en vestigingsplaats. Vanwege aansluiting op andere economische statistieken wordt de typering naar bedrijfstak bepaald op basis van de hoofdactiviteit van de bij het CBS gebruikte ‘bedrijfseenheid’. Bij een bedrijf met meerdere vestigingen worden dus alle vestigingen ingedeeld bij de bedrijfstak die hoort bij de activiteit van het bedrijf als geheel. Bij uitsplitsingen naar bedrijfsgrootte wordt het de vestiging ook meegeteld op basis van de omvang van bij het CBS gebruikte ‘bedrijfseenheid’.

Waarnemingsmethode

De gegevens in het onderzoek worden voor het overgrote deel verzameld via digitale enquêtering bij bedrijven. De meeste COEN-vragen zijn makkelijk en snel te beantwoorden, omdat het aantal cijfermatige antwoorden waarbij mogelijk de administratie geraadpleegd moet worden heel beperkt is.

Berichtgevers

Bedrijfsvestigingen met 5 of meer werkzame personen.

Steekproefomvang

Het CBS verstuurt ongeveer 7.500 enquêtes, waarvan er minimaal 5.500 worden ingevuld. Daarnaast wordt voor de gegevens over de bouwsector gebruik gemaakt van enkele honderden enquêtes die door het EIB worden afgenomen.

Controle- en correctiemethoden

Opgaven van bedrijfsvestigingen worden beoordeeld op plausibiliteit, volledigheid en consistentie. Voor niet responderende bedrijfsvestigingen worden opgaven geïmputeerd (geschat).

Nauwkeurigheid van de cijfers

Niet alle sectoren binnen de dienstverlening worden waargenomen, maar de sectoren die worden waargenomen, zijn voldoende representatief om uitspraken over de gehele dienstverlening (met uitzondering van financiële instellingen) te zeggen. Verder wordt bij ieder cijfer een nauwkeurigheidsmarge berekend die duidelijkheid biedt over in hoeverre de uitkomsten betrouwbaar zijn bij een vergelijking tussen bedrijfstakken.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gevolgde methode bij de statistische verwerking van de steekproefgegevens is erop gericht de volgtijdelijke vergelijkbaarheid van de uitkomsten zo groot mogelijk te houden.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Er wordt gecontroleerd op volledigheid, interne consistentie en plausibiliteit van de cijfers. Verder worden de uitkomsten geconfronteerd met uitkomsten van vergelijkbare enquêtes in omliggende landen. Het proces rond deze statistiek voldoet aan de ISO-9001-richtlijn.