Groot databestand wonen

Vader helpt kind in roeibootje
© Hollandse Hoogte
Het CBS stelt een databestand afkomstig van het Woon Onderzoek Nederland (WoON) ter beschikking om te oefenen met statistiek op grote databestanden.

Wat is het WoON-databestand?

Het databestand dat hier voor de wiskundeles beschikbaar wordt gesteld is een deel van het Woon Onderzoek Nederland (WoON) dat het CBS samen met het Ministerie voor Binnenlandse Zaken uitvoert. Het databestand wonen is een selectie uit het WoONbestand van 2012, bestaat uit 117 duizend records en vertegenwoordigt ongeveer 7,1 miljoen huishoudens in een zelfstandige woning. Het geeft informatie over onder andere de samenstelling van het huishouden, de tevredenheid met de woning en woonomgeving, buurtcontacten en het vóórkomen van rommel op straat of overlast.

Hoe wordt WoON uitgevoerd?

Het WoON wordt eens in de drie jaar uitgevoerd en kijkt in eerste instantie naar hoe mensen wonen en willen wonen. Daarbij kijkt het onderzoek naar de samenstelling van het huishouden, de woning, woonlasten, woonwensen en woonomgeving. Naast de module Woningmarkt, kent het WoON modules over specifieke thema’s, zoals energie, verhuizen en vrijetijdsbesteding.
Respondenten worden middels een landelijke steekproef geselecteerd. Alleen particuliere huishoudens worden meegenomen in de steekproef (dus bijvoorbeeld niet inwoners van tehuizen of inrichtingen). Het WoON-onderzoek is een enquête en de vragenlijst is afgenomen aan de hand van persoonlijke interviews, telefonische interviews en via internet.

Hoe gebruik je het databestand?

Het databestand is beschikbaar in excel (alleen vanaf Windows 7) en VuStat-formaat. Nadat het bestand is ingelezen in VuStat kunnen leerlingen er analyses op draaien. In de bestandsbeschrijving staat beschreven hoe je om moet gaan met de ophoging en weging in het bestand. Hierin staat ook een beschrijving van de variabelen.

Wat kun je ermee?

Het bestand is samengesteld naar aanleiding van verschillende verzoeken van wiskundedocenten om databestanden om te gebruiken in het nieuwe examenprogramma wiskunde, specifiek voor het werken met grote databestanden. Het doel van dit bestand is dan ook om als bron te dienen voor leerlingen om te oefenen met statistiek en niet om de officiële cijfers over de bevolking te berekenen. Om cijfers voor de gehele bevolking (dus alle huishoudens) te berekenen moet de weegfactor gebruikt worden, die in het bestand staat. De landelijke cijfers van het WoON-onderzoek kunt u vinden op de online databank van het CBS: StatLine.

Met dit bestand kunnen leerlingen statistische conclusies trekken, zoals:

  • een uitspraak doen over een populatieproportie of populatiegemiddelde en de betrouwbaarheid kwantificeren;
  • het verschil tussen twee groepen kwantificeren; 
  • het verband tussen twee variabelen beschrijven.