Totaal vruchtbaarheidscijfer (TFR)

Het aantal kinderen dat jaarlijks wordt geboren hangt onder andere af van het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Omdat landen verschillen in het aantal vrouwen dat in de leeftijd is dat ze kinderen kunnen krijgen, wordt voor het vergelijken van landen vaak de Total Fertility Rate (TFR), ofwel gemiddeld kindertal per vrouw, gebruikt. Deze maat houdt rekening met verschillen in de leeftijdsopbouw in de landen van de EU, waardoor landen onderling beter vergelijkbaar zijn. Het totale vruchtbaarheidscijfer geeft dus geen werkelijk kindertal per vrouw weer, maar geeft wel een beeld van de jaar-op-jaar ontwikkeling van de demografische vruchtbaarheid. Zie ook: Dalende vruchtbaarheid sinds 2010: de rol van opleidingsniveau.