Resultaat vier grootste zorgsectoren met meer dan een kwart toegenomen

Verpleegkundigen lopen in ziekenhuisgang
© Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
Het resultaat voor belastingen van de vier grootste zorgsectoren nam in 2020 ten opzichte van een jaar eerder met 26 procent toe. In de gehandicaptenzorg steeg het resultaat naar verhouding het meest, in de geestelijke gezondheidzorg was er juist sprake van een daling. Een deel van de groei heeft betrekking op incidentele vergoedingen die de zorginstellingen in 2020 ontvingen vanwege COVID-19. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Resultaat voor belastingen vier grootste zorgsectoren
Sector2020 (mln euro)2019 (mln euro)2018 (mln euro)2017 (mln euro)
Verpleeg- en
verzorgingshuizen en
thuiszorginstellingen
531365398275
Ziekenhuizen428419462481
Gehandicaptenzorg256110150218
Geestelijke
gezondheidszorg
811361877

Van de vier grootste zorgsectoren (ziekenhuizen, aanbieders van geestelijke gezondheidszorg, aanbieders van gehandicaptenzorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen) zagen ziekenhuizen het resultaat voor belastingen in 2020 licht toenemen naar 428 miljoen euro. Dat is een stijging van 2 procent vergeleken met een jaar eerder. Het resultaat van Universitair Medische Centra (UMC’s) laat sinds 2017 een daling zien; deze trend zette zich met een afname van 21 procent voort in 2020. Het resultaat van de algemene ziekenhuizen is in 2020 juist met 15 procent toegenomen.

In de gehandicaptenzorg is het resultaat procentueel het sterkst gestegen, van 110 miljoen euro in 2019 naar 256 miljoen euro een jaar later (+133 procent). De sector verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen meldde in 2020 vergeleken met een jaar eerder in absolute zin de sterkste toename: 166 miljoen euro (45 procent meer).

Alleen het resultaat van aanbieders van geestelijke gezondheidszorg nam af, van 136 in 2019 naar 81 miljoen euro in 2020 (-40 procent). Het hoge resultaat in 2019 was toe te schrijven aan de verkoop van vastgoed.

Minder verliesgevende zorginstellingen

In 2020 is het aandeel verliesgevende zorginstellingen gedaald naar 15 procent. Een jaar eerder behaalde nog ongeveer 20 procent van de zorginstellingen een negatief resultaat. Grootste daling van het aandeel verliesgevende zorginstellingen is zichtbaar bij de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg; van 22 procent in 2019 naar 13 procent in 2020.

Bij de aanbieders van geestelijke gezondheidszorg blijft het aandeel verliesgevende instellingen in 2020 het hoogst (22 procent). Het aandeel verliesgevende instellingen bij de aanbieders van gehandicaptenzorg was dat jaar 16 procent. Bij de ziekenhuizen ligt met 10 procent het aandeel verliesgevende instellingen lager dan in de andere sectoren.

Verliesgevende zorginstellingen vier grootste zorgsectoren
Sector2020 (%)2019 (%)2018 (%)2017 (%)
Verpleeg- en
verzorgingshuizen en
thuiszorginstellingen
13221921
Ziekenhuizen¹⁾101214
Gehandicaptenzorg16202015
Geestelijke
gezondheidszorg
22242321
1)Onvoldoende cijfers 2019

Bedrijfsopbrengst zorgsectoren toegenomen door zorgbonus en steunmaatregelen

De totale bedrijfsopbrengsten van de vier grootste zorgsectoren namen in 2020 met 7,4 procent toe tot 72,2 miljard euro. Een deel van de groei heeft betrekking op incidentele vergoedingen die de zorginstellingen in 2020 ontvingen vanwege COVID-19. Dit betreft onder andere de 1,8 miljard aan zorgbonus voor de zorgmedewerkers.

In 2020 ontvingen alle zorgaanbieders die in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz) gefinancierd werden 2,8 miljard euro aan compensatie voor omzetverlies en 1,6 miljard euro voor de extra kosten die gemaakt zijn vanwege COVID-19, zoals uitgaven aan medische beschermingsmiddelen, inzet van vervangend personeel bij hoog ziekteverzuim en extra kosten volgend uit de anderhalvemeternorm. Een groot deel hiervan kwam bij de instellingen uit de vier grootste zorgsectoren terecht.