Besparingen huishoudens stijgen meer dan in meeste andere eurolanden

© Hollandse Hoogte / Hans van Rhoon
In 2020 hebben Nederlandse huishoudens (inclusief instellingen zonder winstoogmerk) veel meer geld gespaard dan in de voorgaande jaren. De vrije besparingen kwamen uit op ruim 77 miljard euro, oftewel 4 418 euro per inwoner. De vrije besparingen per inwoner waren daarmee 1 925 euro hoger dan in 2019 en verreweg het hoogst sinds het begin van de tijdreeks in 1995. Dit is ook het geval indien gecorrigeerd wordt voor inflatie. Mede als gevolg van de hoge besparingen nam ook het vermogen van huishoudens toe. De vrije besparingen per inwoner namen sterker toe dan in de meeste andere eurolanden. Dit blijkt uit het artikel “De financiën van Nederlandse huishoudens in 2020”, dat vandaag door het CBS is gepubliceerd. Het gaat in dit artikel over gemiddelden, op basis van deze cijfers kan niet gezegd worden hoe de besparingen en vermogens verdeeld zijn over verschillende typen huishoudens.

Vrije besparingen huishoudens (incl. instellingen zonder winstoogmerk) per inwoner
JaarIn lopende prijzen (euro)In prijzen van 2020 (euro)
'951132,541745,62
'961005,251529,82
'971085,221614,18
'98948,161385,43
'99650,2933,56
'00558,04777,68
'011233,811665,67
'021049,421369,94
'03894,91141,66
'04871,41096,93
'05673,9832,96
'061006,171210,17
'071076,871269,21
'081167,731348,05
'091738,982037,96
'101719,551982,76
'111756,241983,38
'121888,632106,1
'131887,842062,19
'142134,182310,78
'152107,032277,3
'162381,222559,43
'172223,592357,25
'1823832472,87
'192492,782527,59
'204418,234418,23
De vrije besparingen zijn berekend door de vrije besparingen te delen door het gemiddelde van het aantal inwoners op 1 januari en het aantal inwoners op 1 januari het jaar erop. De cijfers in lopende prijzen zijn niet gecorrigeerd voor inflatie, die in prijzen van 2020 wel. In de rest van het artikel worden cijfers uitgedrukt in lopende prijzen.

Inkomen omhoog, consumptie omlaag

De vrije besparingen van huishoudens zijn gelijk aan het beschikbaar inkomen minus de consumptieve bestedingen. In 2020 was het beschikbaar inkomen per inwoner 769 euro hoger dan een jaar eerder, terwijl de consumptieve bestedingen met 1 157 euro per inwoner afnamen. De stijging van het inkomen in 2020 kwam vooral door eerder afgesproken cao-loonstijgingen en doordat de werkloosheid ondanks de coronacrisis slechts beperkt toenam door een uitgebreid steunpakket van de overheid. Daarnaast bleef het gemiddelde inkomen van zelfstandigen op peil door onder meer de TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers). De afname van de consumptie hangt samen met de verschillende lockdowns, waardoor huishoudens minder spendeerden aan met name vakanties, diensten en kleding.

Veel geld op bank- en spaarrekeningen gezet

Huishoudens kunnen besparingen op verschillende manieren aanwenden. Zo kunnen zij het geld op de bankrekening zetten, maar ook aandelen kopen of het geld gebruiken voor investeringen in niet-financiële bezittingen zoals woningen. Huishoudens hebben in 2020 per saldo vooral meer geld op bank- en spaarrekeningen gezet. Per inwoner gaat het om 2 390 euro, 1 157 euro meer dan in 2019. Het saldo van aan- en verkopen van andere financiële bezittingen was ook hoger dan een jaar eerder. Hier staat tegenover dat de schulden sterker toenamen dan in 2019. De investeringen in niet-financieel bezit stegen met 155 euro per inwoner.

Financiële transacties activa huishoudens, exclusief pensioenaanspraken
Financiële activa2020 (euro per inwoner)2019 (euro per inwoner)
Bank- en spaarrekeningen (deposito's)23901234
Beursgenoteerde aandelen167-109
Schuldbewijzen0-22
Niet-beursgenoteerde aandelen en overige deelnemingen-17-337
Aandelen in beleggingsfondsen-154-164
Levensverzekerings- en lijfrenterechten-169-175
Overige financiële activa365-65
De overige financiële activa bestaan vooral uit chartaal geld, aanspraken op schadeverzekeraars, verstrekte leningen, vooruitbetalingen en betalingsachterstanden.

Financiële transacties passiva huishoudens
Financiële passiva2020 (euro per inwoner)2019 (euro per inwoner)
Woninghypotheken806501
Overige financiële passiva335206
De overige financiële passiva bestaan uit betalingsachterstanden en andere leningen dan woninghypotheken.

Vermogen fors gegroeid in 2020

Besparingen hebben een opwaarts effect op het vermogen van huishoudens, maar zijn niet de enige factor die de ontwikkeling van het vermogen bepalen. Het vermogen kan ook groeien door bijvoorbeeld stijgingen van aandelenkoersen en huizenprijzen. De waarde van het financieel vermogen (exclusief pensioenaanspraken) bedroeg eind 2020 per inwoner 16 066 euro, 2 917 euro meer dan eind 2019. Ongeveer de helft van deze toename betreft inleg op bank- en spaarrekeningen en aankopen van financiële bezittingen als aandelen en obligaties, de andere helft koersstijgingen en overige herwaarderingen. In de periode 2012-2019 nam het financieel vermogen van huishoudens ook toe, maar toen kwam dat vrijwel uitsluitend door koersstijgingen en overige herwaarderingen. Over het niet-financieel vermogen in 2020 zijn op dit moment nog geen cijfers beschikbaar. De sterk gestegen prijzen van bestaande koopwoningen maken het echter zeer aannemelijk dat het niet-financieel vermogen per inwoner ook is toegenomen, en dat het totale vermogen per inwoner is gegroeid in 2020.

Financieel vermogen huishoudens, exclusief pensioenaanspraken
 Netto financieel vermogen huishoudens (incl. instellingen zonder winstoogmerk) per inwoner (euro per inwoner)
'9516541
'9616793
'9717664
'9817864
'9919168
'0017833
'0115911
'0213275
'0312141
'0412392
'0511106
'069735
'077932
'085597
'094177
'104541
'114282
'125366
'136152
'147812
'158883
'1610171
'1710239
'1810493
'1913150
'2016066
In deze grafiek is het financieel vermogen per inwoner (exclusief pensioenaanspraken) berekend door het vermogen aan het eind van het jaar te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het jaar erop.

Toename besparingen in Nederland groter dan in meeste andere eurolanden

De toename van de vrije besparingen was in Nederland groter dan in de meeste andere eurolanden. In Ierland en België namen de besparingen per inwoner wel sterker toe. In Ierland was de stijging van het beschikbaar inkomen per inwoner groter dan in Nederland, in België namen de consumptieve bestedingen sterker af. Opmerkelijk is dat, ondanks de coronapandemie, de besparingen in geen enkel euroland krompen. 

Vrije besparingen huishoudens (incl. instellingen zonder winstoogmerk), 2020
LandToename vrije besparingen per inwoner (verandering t.o.v. een jaar eerder, euro per inwoner)
Ierland3097
België2216
Nederland1925
Slovenië1759
Oostenrijk1551
Eurozone1462
Italië1409
Duitsland1395
Spanje1271
Finland1201
Portugal802
Griekenland736
Bron: CBS, Eurostat
In deze grafiek is gerekend met de inwoneraantallen op 1 januari. Eigenlijk is het beter om door gemiddelde inwoneraantallen te delen, zoals in de voorgaande grafieken is gedaan, maar deze cijfers zijn nog niet voor alle landen beschikbaar. Het cijfer voor Nederland wijkt in deze grafiek hierdoor enigszins af van het cijfer in de eerste grafiek.