Uitstoot verkeer en vervoer daalt

De uitstoot van fijnstof door het verkeer en vervoer is tussen 1990 en 2014 met 57 procent afgenomen. Ook nam de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) in dezelfde periode af met ruim 45 procent. De uitstoot van kooldioxide (CO2) nam daarentegen met 24 procent toe. Dit meldt CBS.De daling van de uitstoot (emissie) van fijnstof in het verkeer en vervoer was tussen 1990 en 2014 vooral te merken in het vrachtverkeer (76 procent) en het personenvervoer over de weg (65 procent). De vermindering is vooral te danken aan de toepassing van roetfilters in voertuigen die op diesel rijden.

Emissie fijnstof verkeer en vervoer


In 2014 kwam één derde van de totale emissie van fijnstof in Nederland voor rekening van verkeer en vervoer. De grootste bijdragen hierin hebben wegverkeer (47 procent), voor het grootste deel bestaande uit personenvervoer, en de zeevaart (42 procent).De emissie van fijnstof bestaat voornamelijk uit deeltjes die ontstaan door de verbranding van motorbrandstoffen en door de slijtage van remmen, banden en wegdek. De daling van de emissie van fijnstof komt bijna geheel voor rekening van schonere uitlaatgassen. De emissie door slijtage van banden, remmen en het wegdek is gelijk gebleven.Uitstoot stikstofoxiden wegverkeer met 70 procent gedaald

De emissie van stikstofoxiden (NOx) door het verkeer en vervoer nam tussen 1990 en 2014 met ruim 45 procent af. De afname is vooral te merken in het wegverkeer waar de uitstoot met 70 procent is gedaald. Het sterkst was de afname in het personenvervoer over de weg (81 procent) en in mindere mate bij vrachtvervoer over de weg (53 procent). De afname komt vooral door schonere motoren onder invloed van voortdurende aanscherpingen van de Europese emissie-eisen.

Emissie stikstofoxiden verkeer en vervoer

Het verkeer en vervoer was in 2014 voor twee derde verantwoordelijk voor de emissie van stikstofoxiden in Nederland. Ruim 80 procent daarvan kwam voor rekening van de zeevaart (47 procent) en het wegverkeer (37 procent). 
Uitstoot CO2 gestegen met 24 procent, laatste drie jaren een lichte daling

De emissie van kooldioxide (CO2) is in de periode van 1990 tot 2014 met 24 procent toegenomen. De stijging is vooral te zien in de scheepvaart (33 procent) en de luchtvaart (100 procent). Ook nam de CO2 uitstoot van personenvoertuigen, verreweg de grootste categorie uitstoters van CO2, met ongeveer 20 procent toe. Tot 2011 nam de CO2 uitstoot bij verkeer en vervoer stapsgewijs toe, daarna is er een lichte daling te zien. In 2014 was de CO2 uitstoot ten opzichte van 2011 met ruim 4 procent gedaald.

Emissie CO2 verkeer en vervoer

In 2014 was het verkeer en vervoer voor meer dan 20 procent verantwoordelijk voor de in Nederland uitgestoten hoeveelheid CO2. Binnen de sector zorgt het wegverkeer voor bijna 80 procent van de uitstoot, meer dan de helft (53 procent) is afkomstig van het personenvervoer.

Ondanks dat CO2 uitstoot van het wegverkeer is toegenomen, is de gemiddelde uitstoot per voertuigkilometer in de periode 1990 tot 2014 redelijk constant. Motoren werden weliswaar zuiniger door technische verbeteringen, dit werd echter teniet gedaan door het toenemende gewicht per voertuig. Bronnen: