Bijdrage migratie aan bevolkingsgroei relatief gering

In het eerste decennium van deze eeuw is de Nederlandse bevolking naar verhouding sneller gegroeid dan die van de Europese Unie als geheel. In geen enkel ander land van de EU-27 was de bijdrage van migratie echter zo klein als in Nederland.

Bevolkingstoename vooral door natuurlijke groei

Het inwonertal van Nederland steeg in het afgelopen decennium van 15,9 naar 16,6 miljoen, een toename van 4,5 procent. Dit groeicijfer ligt iets boven het gemiddelde voor de EU-27. Anders dan in onze buurlanden is de bevolkingsgroei in Nederland vooral het gevolg van natuurlijke aanwas: in tien jaar tijd werden ruim een half miljoen meer mensen geboren dan er overleden.

Vooral het contrast met Duitsland valt op. Hoewel het migratiesaldo daar naar verhouding iets hoger was dan in Nederland, kromp de Duitse bevolking.

Bevolkingsgroei, 2000 tot 2010

Bevolkingsgroei, 2000 tot 2010

Aandeel migratie bescheiden

De afgelopen tien jaar speelde de migratie in Nederland een relatief kleine rol in de bevolkingsgroei. De bijdrage van het saldo van de emigratie en immigratie was zelfs het kleinst van alle landen van de EU-27 die hun bevolking zagen groeien.

Gemiddeld genomen kwam 81 procent van de bevolkingsgroei in de EU-27 voor rekening van migratie. In Nederland was dit slechts 22 procent. In België (74 procent) en het Verenigd Koninkrijk (57 procent) was de bijdrage van migratie veel groter.

Bijdrage migratie aan bevolkingsgroei (exclusief landen met een krimpende bevolking), 2000 tot 2010

Bijdrage migratie aan bevolkingsgroei (exclusief landen met een krimpende bevolking), 2000 tot 2010

Afwijkend patroon migratie

Het patroon van het Nederlandse migratiesaldo week het afgelopen decennium sterk af van dat in andere Europese landen. Van 2003 tot en met 2007 was het saldo negatief: er vertrokken meer mensen dan er arriveerden. In onze buurlanden was het migratiepatroon veel gelijkmatiger. In België was sprake van een stijgende trend, in het Verenigd Koninkrijk was het saldo min of meer constant en in Duitsland daalde het vanaf 2008 tot negatieve waarden.

Jaarlijkse bevolkingsgroei, natuurlijke groei en migratiesaldo

Jaarlijkse bevolkingsgroei, natuurlijke groei en migratiesaldo

Joop Garssen en Elma Wobma

Bron: StatLine, bevolking