Overheidstekort 5,4 procent in 2010

  • Schuld overheid opgelopen tot 62,7 procent van bbp
  • Belasting- en premieopbrengsten nog lager dan in 2008
  • Sociale fondsen in het rood
  • Groot tekort provincies
  • Aflossingen banken dempen stijging overheidsschuld

Het overheidstekort is in 2010 uitgekomen op 5,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is een fractie minder dan in 2009. De schuld van de overheid nam echter verder toe, van 60,8 procent van het bbp tot 62,7 procent. Het tekort en de schuld blijven boven de Europese normen. Dit blijkt uit de eerste ramingen van het CBS.

De overheid kwam vorig jaar 32 miljard euro tekort. De centrale overheid gaf 25,2 miljard euro meer uit dan ze ontving. De lokale overheid liet een tekort van 4,7 miljard euro zien. De provincies kwamen voor het eerst sinds jaren uit op een tekort (bijna 1 miljard euro). Dat is onder meer toe te schrijven aan de afkoop van verplichtingen door de provincie Zeeland en de lagere dividendopbrengsten door de verkoop van Nuon en Essent in 2009.

De sociale fondsen noteerden in 2010 een tekort van 2,1 miljard euro. Dat is veel lager dan in 2009. Dit komt vooral doordat het rijk oude schulden van de ziekenfondsen heeft overgenomen. De premie-ontvangsten zijn al jaren niet voldoende om de sociale uitkeringen te dekken.

De uitgaven en de inkomsten namen in 2010 beide met ruim 9 miljard euro toe. De uitgaven stegen voornamelijk door de toegenomen uitgaven aan zorg en sociale zekerheid. De belasting- en premieopbrengsten waren ruim 4 procent hoger dan in 2009. Ze zijn hiermee nog wel enkele miljarden euro’s lager dan in 2008.

In 2010 waren er twee grote incidentele uitgaven. De overname van de schuld van de voormalige Nederlandse Antillen zorgde voor extra uitgaven van 0,8 miljard euro. Daarnaast kostte een nieuwe kapitaalinjectie in ABN Amro 0,9 miljard euro.

De overheidsschuld nam in 2010 met ruim 23 miljard euro toe tot 371 miljard euro. Dat is onder meer toe te schrijven aan de financiering van het tekort van 32 miljard euro. Ook de steun aan andere landen verhoogde de overheidsschuld. Aan Griekenland is een lening van 1,2 miljard euro verstrekt. Daarnaast kocht de staat voor 0,8 miljard euro obligaties van Curaçao en Sint Maarten.

Daartegenover stond een terugbetaling van een deel van de staatssteun door financiële instellingen. ABN Amro loste meer dan 3 miljard euro aan verstrekte leningen af. Aegon kocht voor 0,5 miljard euro aan aandelen terug. Verder leidden de ontwikkelingen bij de Amerikaanse hypotheekportefeuille die de staat in 2009 overnam, tot een schuldverlaging van meer dan 2 miljard euro.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.