Recordaantal immigranten in 2010

  •  Immigratie naar recordhoogte van 150 duizend
  •  Emigratie sterker toegenomen dan immigratie
  •  Aantal verhuizingen verder gedaald

Op 1 januari 2011 telde Nederland 16,7 miljoen inwoners, 80 duizend meer dan een jaar eerder. In 2010 werd het immigratierecord van het jaar ervoor licht overschreden. De emigratie nam echter nog sterker toe, waardoor het migratiesaldo ruim 2 duizend lager uitkwam dan in 2009. Het aantal geboorten daalde licht, terwijl het aantal sterfgevallen iets toenam. Omdat zowel de natuurlijke groei als het migratiesaldo lager waren dan in 2009, groeide de bevolking in 2010 minder sterk dan het voorgaande jaar. In alle provincies is het aantal inwoners toegenomen of vrijwel gelijk gebleven. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Immigratierecord van 2009 licht overschreden

In 2010 kwam een recordaantal van 150 duizend immigranten naar Nederland, 3 duizend meer dan in het jaar ervoor. De in 2006 ingezette toename van het aantal immigranten heeft zich daarmee in lichte mate voortgezet. De groei zit vooral in het aantal immigranten uit zowel de nieuwe als de oude lidstaten van de Europese Unie (EU).

Na drie jaren van daling nam ook de emigratie in 2010 toe. Wel bevindt deze zich voortdurend op een lager niveau dan de immigratie. Er vertrokken 118 duizend personen naar het buitenland, 6 duizend meer dan het jaar ervoor. De stijging deed zich vooral voor bij in Nederland of een ander EU-land geboren personen. De emigratie steeg in 2010 sterker dan de immigratie. Daarmee kwam het migratiesaldo met 32 duizend iets lager uit dan in 2009.

Minder geboorten, meer sterfgevallen

In 2010 werden 184 duizend kinderen geboren en overleden er 136 duizend personen. Daarmee kwam de natuurlijke aanwas (het saldo van geboorte en sterfte) uit op 48 duizend personen. Vergeleken met 2009 is het aantal geboorten in 2010 licht gedaald en het aantal sterfgevallen licht gestegen.
De afname van het aantal geboorten is toe te schrijven aan de daling van het aantal twintigers en dertigers. Het gemiddeld aantal kinderen dat vrouwen krijgen is niet veranderd. Hoewel de sterfterisico’s zijn afgenomen, is het aantal overledenen toegenomen door de stijging van het aantal ouderen.

Alleen in Limburg lichte bevolkingsdaling

In 2010 groeide de bevolking met 80 duizend personen. In de meeste provincies is het aantal inwoners in 2010 per saldo toegenomen of vrijwel gelijk gebleven. Alleen in Limburg daalde de bevolking heel licht. In deze provincie waren zowel de natuurlijke aanwas als het binnenlandse verhuissaldo negatief. De krimp bleef echter beperkt doordat het aantal immigranten het aantal emigranten overtrof. Ook in Zeeland bleef de bevolking alleen door het buitenlands migratiesaldo op peil. 

Weer minder verhuizingen

In 2010 zijn bijna 1,5 miljoen personen verhuisd. Dat zijn er 33 duizend minder dan in het jaar ervoor. Na de sterke daling in 2009 is het aantal verhuisde personen in 2010 dus nog iets verder gedaald. In alle kwartalen van 2010 verhuisden er minder personen dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Uit de meeste provincies verhuisden meer inwoners naar een andere provincie dan dat er mensen uit een andere provincie kwamen wonen. Per saldo kregen vooral Noord-Holland, en in mindere mate Zuid-Holland en Gelderland, er door binnenlandse verhuizingen juist inwoners bij.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.