Recente toename zelfdoding

In 2009 maakten 1 525 inwoners van Nederland een eind aan hun leven. Het aantal zelfdodingen steeg in twee jaar tijd met 13 procent. Over een langere periode voltrekt zich echter vooral onder ouderen een daling.

Meer zelfdodingen….

Met 1 525 zelfdodingen in 2009 ligt het jaarlijkse aantal zelfdodingen nu weer rond het gemiddelde van de afgelopen kwarteeuw. Mannen plegen ruim twee derde van alle zelfdodingen. Bij zowel mannen als vrouwen is bijna de helft van de slachtoffers tussen de 40 en 60 jaar.

De recente toename van zelfdoding heeft met name in deze leeftijdsgroep plaatsgevonden. Vooral het aantal gevallen van ophanging, verwurging of verstikking is sinds 2007 sterk gestegen. Het aantal zelfdodingen op het spoor nam echter niet toe.

Aantal zelfdodingen naar pleegwijze

Aantal zelfdodingen naar pleegwijze

….. maar langetermijntrend daalt

Hoewel het jaarlijkse aantal zelfdodingen in de afgelopen 25 jaar vrij constant was, daalde het zelfdodingscijfer. Deze daling hangt samen met de groei en de veranderde leeftijdssamenstelling van de bevolking. Wordt hiervoor gecorrigeerd, dan blijkt het aantal gevallen van zelfdoding per 100 duizend mannen te zijn gedaald van 17,3 in 1984 naar 12,9 in 2009. In dezelfde periode deed zich bij vrouwen bijna een halvering voor, van 10,8 naar 5,5.

Sterftecijfer zelfdoding, 1970-2009

Sterftecijfer zelfdoding, 1970-2009

Opvallende afname bij ouderen

Het leeftijdspatroon van zelfdoding is in de afgelopen kwart eeuw sterk veranderd. Behalve bij de groep mannen op middelbare leeftijd heeft zich in alle leeftijdsgroepen een forse daling voorgedaan van het zelfdodingscijfer. Het meest opvallend was deze daling bij zeventigers en tachtigplussers. Onder deze ouderen is de sterfte door zelfdoding ongeveer gehalveerd. Bij vrouwen is het zelfdodingscijfer in alle leeftijdsgroepen sterk gedaald.

Aantal zelfdodingen naar leeftijd, mannen

Aantal zelfdodingen naar leeftijd, mannen

Jan Hoogenboezem en Joop Garssen

Bron: StatLine, Doodsoorzaken; zelfdoding (inwoners), diverse kenmerken