Ruim 170 duizend onverzekerden tegen ziektekosten

  • Tweederde van de onverzekerden is allochtoon
  • Ruim de helft van het aantal onverzekerden is tussen de 20 en 40 jaar
  • Weinig onverzekerden onder uitkeringsgerechtigden

Op 1 mei 2008 waren 171 duizend inwoners van Nederland niet verzekerd tegen ziektekosten. Dat is 1,0 procent van de bevolking. Uit de voorlopige cijfers van het CBS blijkt verder dat allochtonen vaker onverzekerd zijn dan autochtonen. Opvallend is het grote aandeel onverzekerden uit nieuwe EU-lidstaten. Ruim de helft van het aantal onverzekerden zijn twintigers en dertigers. De cijfers van 2008 zijn niet vergelijkbaar met eerdere jaren.

Allochtonen zijn vaker onverzekerd dan autochtonen: 0,4 procent van de autochtonen is op 1 mei 2008 onverzekerd, tegen 3,6 procent van de allochtonen. Opvallend is het grote aandeel onverzekerden uit de nieuwe EU-lidstaten Bulgarije, Polen en Roemenië en de Verenigde Staten van Amerika (VS). Onverzekerden uit de VS en een aantal andere westerse landen zijn echter vaak op een andere manier verzekerd in het land van herkomst. Dat neemt echter niet weg dat ze niet voldoen aan de verzekeringsplicht in het kader van de Zorgverzekeringswet.

In absolute zin betreffen de grootste groepen onverzekerden onder niet-westerse allochtonen met name inwoners afkomstig uit de Nederlandse Antillen en Aruba, Turkije, Suriname, Marokko en China.

Er is een duidelijk verschil tussen de eerste en tweede generatie allochtonen: 1,0 procent van de tweede generatie is onverzekerd tegen 6,1 procent van de eerste generatie.

Ruim de helft van het aantal onverzekerden zijn twintigers en dertigers. Mannen zijn vaker onverzekerd dan vrouwen, dat geldt vooral voor de leeftijdscategorie van 25 tot 60 jaar. Van alle onverzekerden is 58 procent man.

Op 1 mei 2008 was 0,4 procent van alle uitkeringsgerechtigden onverzekerd. Dat is veel minder dan het gemiddelde voor de gehele bevolking.

Het cijfer voor 2008 valt aanzienlijk lager uit dan eerder gepubliceerde cijfers over het aantal onverzekerden in 2006 en 2007 die uitkwamen op ruim 240 respectievelijk 230 duizend onverzekerden. Bij de eerste publicatie in 2007 met cijfers over 2006 is reeds aangegeven dat er in de berekeningswijze een risico zit dat door onderrapportage van het aantal verzekerden door de zorgverzekeraars het aantal onverzekerden zou worden overschat. Er zijn nu duidelijke aanwijzingen dat, als gevolg van aanloopproblemen, dit voor de jaren 2006 en 2007 het geval is geweest. Een aantal zorgverzekeraars heeft bij de opgaven voor deze jaren een te laag aantal bij hen ingeschreven verzekerden gerapporteerd.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.