Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2008 licht gedaald

  • Minder sterke daling werkloosheid niet-westerse allochtonen
  • Toename arbeidsparticipatie niet-westerse allochtonen
  • Werkloosheid niet-westerse allochtone jongeren gestegen
  • Werkloosheid Marokkanen ruim 10 procent

In 2008 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen licht gedaald. In de twee voorgaande jaren was de daling van de werkloosheid in deze groep veel sterker. De arbeidsparticipatie van niet-westerse allochtonen is flink gestegen. Uit de nieuwste cijfers van het CBS blijkt verder dat de werkloosheid onder allochtone jongeren in 2008 is toegenomen.

In 2008 was de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen 9,0 procent. Dit is bijna drie keer zoveel als bij de autochtonen. Deze groep kende een werkloosheid van 3,2 procent. Ten opzichte van 2007 is de werkloosheid onder autochtonen en niet-westerse allochtonen iets gedaald. De daling van de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen was echter aanzienlijk kleiner dan in het jaar daarvoor. Van 2007 naar 2008 daalde deze met slechts 1 procentpunt terwijl dit van 2006 naar 2007 nog 4 procentpunten waren.

De arbeidsparticipatie van niet-westerse allochtonen groeide in 2008 sterk. Ruim 62 procent van de niet-westerse allochtonen was actief op de arbeidsmarkt. Het jaar daarvoor was de arbeidsparticipatie nog 59 procent. Bij de autochtonen nam de arbeidsparticipatie slechts licht toe.

Onder allochtone jongeren was de werkloosheid in heel 2008 hoger dan in heel 2007. Van de 15 tot 25-jarige niet-westerse allochtonen was 17 procent het afgelopen jaar werkloos terwijl dit in 2007 nog 15 procent was. Onder de autochtone jongeren daarentegen daalde de werkloosheid nog. Dit gold ook voor de allochtonen van middelbare en oudere leeftijden.

Van de vier grootste groepen niet-westerse allochtonen vormen Surinamers door de jaren heen de groep met de laagste werkloosheid. Marokkanen kennen de hoogste werkloosheid, namelijk ruim 10 procent. De werkloosheid onder Surinamers en Antillianen en Arubanen was respectievelijk ruim 6 en bijna 10 procent. Voor al deze groepen daalde de werkloosheid in 2008. Deze daling was echter slechts een fractie van de sterke daling het jaar daarvoor.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.