Bevolking groeit tot 17,5 miljoen in 2038

  • Nog 1 miljoen inwoners erbij, inwonertal zal harder groeien dan eerder gedacht
  • In 2040 is een kwart van de bevolking 65-plusser
  • We leven steeds langer
  • Meer allochtone inwoners

Over 30 jaar wonen er naar verwachting een miljoen mensen meer in Nederland. De bevolking groeit van 16,5 miljoen nu tot 17,5 miljoen, om daarna te krimpen. Dit blijkt uit de nieuwe nationale bevolkingsprognose van het CBS. De prognose uit 2006 veronderstelde een groei tot maximaal 17 miljoen inwoners. De nieuwe prognose ligt vooral hoger doordat we steeds langer leven en doordat er meer immigranten naar ons land komen dan in 2006 werd verwacht. Het aantal inwoners van 65 jaar of ouder stijgt van 2,4 miljoen nu tot maximaal 4,5 miljoen in 2040. Het aantal allochtonen stijgt van 3,2 miljoen nu naar 5,0 miljoen in 2050.

Het aandeel 65-plussers in de bevolking gaat de komende jaren snel stijgen. Nu behoort 15 procent van de bevolking tot deze leeftijdsgroep. In 2040 zal dit naar verwachting zijn opgelopen tot 26 procent. Deze stijging kan gevolgen hebben voor de pensioenuitgaven en de bekostiging van de AOW. Nu telt de Nederlandse bevolking voor elke 65-plusser nog 4 personen in de arbeidzame leeftijden van 20 tot 65 jaar. In 2040 zal dit zijn teruggelopen tot 2 personen. Het aantal 80-plussers stijgt van 0,6 miljoen nu tot 1,7 miljoen in 2050. Het is te verwachten dat de behoefte aan ouderenzorg door deze stijging zal toenemen. In 2050 zal 10 procent van de bevolking ouder dan 80 zijn, nu is dat nog 4 procent.

De sterke toename van het aantal ouderen en hoogbejaarden komt doordat de eerste babyboomers binnenkort 65 worden. Ook speelt mee dat we steeds langer leven. De komende decennia loopt de levensverwachting voor mannen nog met 5 jaar en voor vrouwen met 3 jaar op. In 2050 zullen mannen dan een levensverwachting van 83,2 jaar en vrouwen van 85,5 jaar hebben.
In de afgelopen eeuw is het aantal mensen dat al op jonge of middelbare leeftijd overlijdt sterk afgenomen. De toekomstige stijging van de levensverwachting komt vooral doordat ouderen steeds langer in leven blijven. De resterende levensverwachting van mannen op hun 65e is nu 17 jaar en van vrouwen 21 jaar. Tot 2050 wordt een stijging met ruim 3 jaar voor mannen en 2 jaar voor vrouwen voorzien. De oudere levensfase wordt zo een steeds belangrijker deel van de levensloop.

Het aantal allochtone inwoners zal in de toekomst verder stijgen. Er wonen nu 1,8 miljoen niet-westerse en 1,4 miljoen westerse allochtonen in Nederland. Voor 2050 worden 3,0 miljoen niet-westerse en 2,0 miljoen westerse allochtonen verwacht. Het aantal autochtone Nederlanders daalt naar verwachting van 13,2 miljoen nu tot 12,4 miljoen in 2050. In 2050 zal 29 procent van de bevolking allochtoon zijn. Nu is dat nog 20 procent.
Bij de niet-westerse allochtonen neemt vooral de groep die in Nederland geboren is toe, de 2e generatie. Bij de westerse allochtonen komt de stijging vooral door in het buitenland geboren personen die naar Nederland geïmmigreerd zijn, de 1e generatie.

Onder niet-westerse allochtonen wordt een sterke groei verwacht bij de Aziaten. Tot 2050 neemt deze groep met zo’n 400 duizend personen toe. Voor de eeuwwisseling groeide deze groep vooral door instroom van asielzoekers. De laatste jaren is het aantal Aziaten dat voor arbeid en studie naar Nederland komt, gestegen.
Het aantal allochtonen van Marokkaanse of Turkse herkomst stijgt naar verwachting met 220 duizend. Alleen de 2e generatie groeit nog bij deze groep. Het aantal Surinaamse of Antilliaans allochtonen neemt tot 2050 met 170 duizend toe. Bij de overige niet-westerse groepen, uit Afrika en Latijns-Amerika, wordt een toename met 360 duizend personen verwacht.
De groei van het aantal westerse allochtonen komt vooral door immigratie uit EU lidstaten. Tot 2050 neemt het aantal allochtonen uit de EU met een half miljoen toe. De laatste jaren zijn er veel immigranten uit de nieuwe lidstaten naar Nederland gekomen en in 2008 steeg ook de immigratie uit de oude lidstaten tot een recordhoogte. Voor 2009 wordt echter al een daling verwacht, omdat de vraag naar buitenlandse arbeidskrachten door de verslechterde conjunctuur zal afnemen. Toch groeit deze bevolkingsgroep de komende 40 jaar nog aanzienlijk.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.