Landbouw minder arbeidsintensief

In 2007 waren er in Nederland nog bijna 77 duizend landbouwbedrijven, een derde minder dan in 1995. De oppervlakte landbouwgrond is sinds 1995 bijna niet afgenomen, waardoor de meeste overgebleven bedrijven flink groter en minder arbeidsintensief zijn geworden.

De gemiddelde omvang van een landbouwbedrijf is toegenomen van 17 ha in 1995 tot 25 ha in 2007. Ook rundvee-, varkens- en kippenbedrijven zijn naar verhouding in omvang toegenomen.

Aantal landbouwbedrijven en oppervlakte cultuurgrond

Aantal landbouwbedrijven en oppervlakte cultuurgrond

Vergeleken met 1995 werd in 2007 op de landbouwbedrijven 20 procent minder arbeid ingezet. De grootste daling van de arbeidsintensiteit deed zich bij de tuinbouwbedrijven voor. Daar is een sterke stijging van het areaal samengegaan met een afname van de hoeveelheid arbeid, waardoor er in 2007 per eenheid arbeid 56 procent meer grond bewerkt wordt dan in 1995.
Op de fruitteeltbedrijven is het beeld anders. Een sterke afname van de hoeveelheid landbouwgrond (20 procent, 1995–2007) gaat hier gepaard met een daling (7 procent) van de hoeveelheid arbeid. Per saldo betekent dit dat er 14 procent minder grond bewerkt wordt per eenheid arbeid. De fruitteelt wordt dus steeds arbeidsintensiever.

Ontwikkeling arbeidsintensiteit in land- en tuinbouw, 1995–2007

Ontwikkeling arbeidsintensiteit in land- en tuinbouw, 1995–2007

Douwe Kuurstra en Vera Wijnolst

Bron: Land- en tuinbouwcijfers 2008.