Invoer elektriciteit in 2007 gedaald

In 2007 daalde de netto-invoer van elektriciteit met 18 procent. Dat betekent een ommekeer in de trend van de afgelopen jaren waarin de invoer alsmaar steeg. Ondanks deze daling was nog altijd bijna een vijfde van de beschikbare hoeveelheid elektriciteit uit het buitenland afkomstig.

Meer elektriciteit geproduceerd

Terwijl de invoer lager uitkwam, bleef de uitvoer van elektriciteit vrijwel ongewijzigd. In de huidige geliberaliseerde energiemarkt kunnen deze hoeveelheden sterk schommelen. In de maanden oktober en november viel de netto-import terug tot minder dan de helft van die in de maanden daarvoor. De lagere import werd gecompenseerd door een hogere productie. De netto-elektriciteitsproductie door energiebedrijven in Nederland steeg met 5 procent tot 292 Petajoule (PJ).

Invoer, productie en verbruik van elektriciteit

Invoer, productie en verbruik van elektriciteit

Vooral de grote centrales produceerden in 2007 meer elektriciteit: 13 PJ of ruim 5 procent meer dan in 2006. Daarvoor werd  5 procent meer steenkool en bijna 8 procent meer aardgas verbruikt. Het verbruik van biomassa halveerde en dekte in 2007 nog maar een kleine 3 procent van de brandstofinzet van de centrales. Het verbruik van elektriciteit steeg vorig jaar met 1 procent tot 346 PJ.

Verbruik van aardgas

Verbruik van aardgas

Aardgasverbruik gedaald

Hoewel bij de elektriciteitsproductie het aardgasverbruik steeg, was het gehele binnenlandse verbruik lager dan in 2006 (-3 procent). Dit komt vooral doordat het verbruik buiten de industrie lager uitkwam. De daling heeft vooral te maken met het zachte weer in het begin van 2007.

Het aardgasverbruik in de industrie bleef met 341 PJ vrijwel ongewijzigd, terwijl de winning van aardgas licht lager uitviel. Daarentegen steeg zowel de invoer als de uitvoer van aardgas, en wel zodanig dat het uitvoersaldo 13 PJ hoger uitkwam.

Leendert Pleijsier

Bron: StatLine, Energiebalans