Commerciële diensten overheersen economie in Noord-Holland en Utrecht

In 2005 waren dienstverlenende bedrijven en instellingen goed voor bijna driekwart van de totale toegevoegde waarde in Nederland. In twee derde van de gevallen ging het om de diensten van banken, accountantbureaus en computerservicebureaus.

Noord-Holland en Utrecht hoogste aandeel commerciële diensten

Het aandeel van de commerciële diensten was in 2005 verreweg het grootst in Noord-Holland en Utrecht. In deze provincies bestond de economie voor bijna twee derde uit handel, transport en financiële en zakelijke dienstverlening. Het aandeel commerciële diensten was met ongeveer een derde van de toegevoegde waarde het laagst in Groningen en Zeeland.

Aandeel commerciële diensten per regio, 2005*

Aandeel commerciële diensten per regio, 2005*

Commerciële diensten dominant in Groot-Amsterdam

Ooit waren steden centra van industriële activiteiten, maar daar is nu weinig meer van over. In Groot-Amsterdam was in 2005 het aandeel van de commerciële dienstverlening zelfs 71 procent. Binnen dit gebied waren echter wel grote verschillen: in de Haarlemmermeer (met Schiphol) bestonden de commerciële diensten voor driekwart uit handel en transport. In de stad Amsterdam voerden de financiële en zakelijke diensten juist de boventoon. Het ging hierbij met name om banken en accountants- en adviesbureaus.

Ook in de andere drie grote steden bestond in 2005 de economie voor meer dan de helft uit commerciële diensten, maar het aandeel was wel aanmerkelijk lager dan in de hoofdstad. Rotterdam kwam maar net boven het landelijke cijfer uit, maar in deze regio is nog relatief veel industrie aanwezig (26 procent). Ook in Den Haag was het aandeel commerciële diensten relatief laag door de aanwezigheid van de vele overheidinstanties.

Aandeel commerciële dienstverlening in de vier grote steden, 2005*

Aandeel commerciële dienstverlening in de vier grote steden, 2005*

Opkomst financiële en zakelijke dienstverlening

Binnen de commerciële dienstverlening is vooral de financiële en zakelijke dienstverlening in opkomst. Het aandeel van deze bedrijfstak in de nationale economie is sinds 1995 toegenomen tot 28 procent in 2005. In Utrecht, Noord-Holland en Flevoland was deze bedrijfstak in 2005 relatief sterk vertegenwoordigd met ongeveer een derde van de toegevoegde waarde van deze provincies.

In Flevoland bestond de financiële en zakelijke dienstverlening vooral uit enkele grote leasebedrijven, in Noord-Holland waren banken en verzekeringsmaatschappijen sterk vertegenwoordigd. In Utrecht droegen, naast deze financiële instellingen, met name de computerservicebureaus bij aan de regionale economie.

Paul Mangoenkarso

Bron: StatLine, Productiestructuur per regio, naar SBI'93