Gescheiden afvalinzameling stagneert

In 2006 hebben de Nederlandse gemeenten 560 kg huishoudelijk afval per inwoner ingezameld. Hiervan werd 48 procent gescheiden ingezameld. Daarmee is de doelstelling die in het Landelijk afvalbeheerplan van het Ministerie van VROM is geformuleerd, niet gehaald. Volgens deze doelstelling zou namelijk 55 procent van het afval gescheiden ingezameld moeten worden.

Gescheiden afvalinzameling

Gescheiden afvalinzameling

Afvalscheiding stijgt nog maar licht

Gescheiden afvalinzameling heeft begin jaren negentig een grote vlucht genomen door de invoering van de gescheiden inzameling van GFT-afval. Daarnaast werd ook grof huishoudelijk afval beter gescheiden bij milieustraten. In 1993 werd nog maar een derde van het afval gescheiden ingezameld, terwijl dit in 1996 al was toegenomen tot 45 procent. In de jaren daarna is het aandeel gescheiden ingezameld afval nog maar licht toegenomen.

Deze toename is geheel toe te rekenen aan een betere scheiding van het grof huishoudelijk afval, maar sinds 2004 is het aandeel gescheiden ingezameld grof huishoudelijk afval vrijwel gelijk gebleven. Het aandeel van het “fijn” afval dat gescheiden wordt ingezameld, is al sinds 1996 vrijwel constant.

Minder afvalscheiding in de grote stad

De mate van afvalscheiding hangt sterk af van de stedelijkheid van gemeenten. In het Landelijk afvalbeheerplan zijn de doelstellingen daarom ook gedifferentieerd naar mate van stedelijkheid van de gemeenten

In 2006 zamelden niet-stedelijke gemeenten 58 procent van het afval gescheiden in. Daarmee benaderen deze gemeenten gemiddeld de doelstelling van 60 procent. De zeer sterk stedelijke gemeenten zamelden maar 22 procent van hun afval gescheiden in en zaten daarmee ver onder de doelstelling van 43 procent.
 
Harrie Meeuwissen

Bron: StatLine, Gemeentelijke afvalstoffen, hoeveelheden