Gescheiden afvalinzameling

De gescheiden afvalinzameling heeft begin jaren negentig een grote vlucht genomen, waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen “fijn” en grof huishoudelijk afval.

  • “Fijn” huishoudelijk afval:
    afval dat geregeld in particuliere huishoudens vrijkomt en van beperkte omvang en/of massa is. Voorbeelden zijn het huishoudelijk restafval, dat via vuilniszakken of afvalcontainers  wordt ingezameld, en gescheiden ingezamelde afvalstromen zoals groente-, fruit- en tuinafval, oud papier en glas.
  • Grof huishoudelijk afval:
    van particuliere huishoudens afkomstige afvalstoffen die te groot of te zwaar zijn om op dezelfde wijze als “fijn” huishoudelijk afval aan de inzameldienst te worden aangeboden. Naast het gemengd grof afval betreft dit gescheiden ingezamelde stromen zoals wit- en bruingoed, puin, hout en grof tuinafval.