Bedrijven benutten mogelijkheden ICT nog lang niet optimaal

Nederlandse bedrijven maken steeds intensiever gebruik van ICT. Zij benutten echter lang niet alle mogelijkheden. Het merendeel van de bedrijven komt niet verder dan het hebben van een website op internet.

ICT-ontwikkeling bedrijven

ICT-ontwikkeling bedrijven

Merendeel heeft alleen een website

Het aandeel bedrijven dat de mogelijkheden van ICT bij hun externe datacommunicatie volledig benut, was in 2005 nog vrij laag (17 procent). Deze bedrijven hebben hun automatiseringssysteem geïntegreerd met dat van afnemers en/of klanten. Ze zitten daarmee in de zogenaamde vijfde ontwikkelingsfase van ICT-gebruik. Voor 56 procent van de bedrijven was in 2005 een website op internet (fase 2) het eindstation. Het aandeel bedrijven zonder externe datacommunicatie (fase 0) liep tussen 2003 en 2005 terug van 12 naar 3 procent.

ICT-ontwikkeling bedrijven naar bedrijfstak, 2005

ICT-ontwikkeling bedrijven naar bedrijfstak, 2005

Grote verschillen tussen bedrijfstakken

Computerservicebureaus en energie- en waterleidingbedrijven benutten de mogelijkheden van ICT bij hun externe datacommunicatie het best. In beide bedrijfstakken deed in 2005 ongeveer tweederde van de bedrijven aan elektronische verkoop, online klantondersteuning of integratie van automatiseringssystemen met die van afnemers/klanten (fasen 3–5). Voor heel Nederland was dat 44 procent.

Achterblijvers zijn de gezondheids- en welzijnszorg en de bouwnijverheid. Circa 70 procent van de bouwbedrijven en bijna 75 procent van de instellingen in de gezondheids- en welzijnszorg hadden in 2005 alleen een website op internet. De fasen 4 en 5 werden slechts door een klein percentage van deze bedrijven bereikt. Ook in de vervoerssector en de horeca worden de mogelijkheden van ICT nog verre van optimaal benut.

Uiteenlopende oorzaken

Voor alle bedrijfstakken geldt: hoe groter het bedrijf, hoe geavanceerder het ICT-gebruik. Verder hangen verschillen in ICT-gebruik samen met de bedrijfstak. Daarbij spelen kennis en vaardigheden, het ‘zien’ van de toepassingsmogelijk-heden van ICT, een belangrijke rol. Ook stelt het netwerk van toeleveranciers en klanten waarin een bedrijfstak functioneert niet altijd dezelfde eisen aan het ICT-gebruik.

Hermanus Rietveld

Bron: De digitale economie 2006