Hoger inkomen in grote steden door veranderende verhuisstromen

Sinds 2000 is het saldo van de internationale verhuisstromen in de grote steden sterk afgenomen. Daarbij zijn er per saldo minder personen vanuit de grote steden naar andere gemeenten verhuisd. Hierdoor verbetert de inkomenssituatie per hoofd van de bevolking de grote steden.

Minder immigratie

In 2000 en 2001 had Nederland de hoogste immigratiestromen ooit. Per saldo kwamen er jaarlijks alleen al door immigratie in Nederland 54 duizend nieuwe inwoners bij. Een relatief groot deel van de immigranten kwam in de grote steden terecht.

Sindsdien is de immigratie sterk gedaald en is de emigratie toegenomen. Vanaf 2003 is Nederland daardoor weer emigratieland geworden. Dat heeft ook de grote steden niet ongemoeid gelaten. Amsterdam en Rotterdam hebben geen migratieoverschot meer en is vanuit deze steden een uittocht naar het buitenland op gang gekomen.

Saldo buitenlandse verhuisstromen

Ook minder suburbanisatie

Tegelijkertijd zijn ook de binnenlandse verhuisstromen veranderd. In Den Haag is het binnenlandse verhuissaldo naar andere gemeenten in 2005 vrijwel tot stilstand gekomen. Vanuit Amsterdam vertrekken nog steeds meer mensen dan er naartoe gaan, maar de uittocht is er wel meer dan gehalveerd. In Rotterdam is het aantal verhuizingen naar andere gemeenten juist gestegen ten opzichte van 2001.

Saldo binnenlandse verhuisstromen

Effect van migratie op inkomenssituatie

Uit onderzoek over de periode 1999–2003 blijkt dat veranderingen in verhuisstromen van invloed zijn op de gemiddelde inkomenssituatie van de stadsbevolking. Zo hadden stadbewoners die naar een andere gemeente verhuisden een relatief hoog inkomen. Het gemiddelde inkomensniveau van immigranten in de grote steden bevond zich juist ver onder het Nederlands gemiddelde. In de jaren waarin meer immigranten zich in de grote steden vestigden, heeft dit dan ook het gemiddelde inkomensniveau gedrukt.

Relatief inkomen bij verhuizingen in/uit de drie grote steden, 1999-2003

Gemiddeld hogere inkomens in grote steden

Tot 2003 is een lichte verbetering zichtbaar in de relatieve inkomenssituatie van de inwoners van de grote steden ten opzichte van de rest van Nederland. Alleen het relatieve inkomen van Rotterdammers ging licht achteruit.
De geringere toestroom van mensen met een relatief laag inkomen en de geringere uitstroom van mensen met een relatief hoog inkomen, heeft aan die verbetering bijgedragen.

Relatief inkomen in de drie grote steden

Aldert de Vries (RPB) en Jan Latten (CBS)