Producentenvertrouwen lager

De ondernemers in de industrie blijven ook in mei positief gestemd. Wel zijn ze een stuk minder optimistisch dan in april. Het producentenvertrouwen daalde van 6,1 in april naar 3,3 in mei. Het producentenvertrouwen is terug op het niveau van rond de jaarwisseling.

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel van de ondernemers over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie.

De ondernemers waren vooral minder positief over de verwachte productie in de komende drie maanden. Dit getemperde optimisme is te zien bij de producenten van investeringsgoederen en consumptiegoederen. Daarnaast zijn de industriële producenten iets minder tevreden over de voorraad gereed product dan vorige maand. Het oordeel over de orderpositie blijft onveranderd zeer positief.

In mei verwacht 14 procent van de industriële ondernemers de verkoopprijzen te verhogen, terwijl 6 procent lagere prijzen verwacht. Dit beeld wijkt nauwelijks af van dat in de twee voorgaande maanden. Wel concentreert de verwachting van hogere prijzen zich bij de producenten van halffabrikaten. Bij de producenten van investeringsgoederen is er nog maar een kleine meerderheid die hogere prijzen verwacht. In de consumptiegoederenindustrie zijn de ondernemers die lagere prijzen verwachten net in de meerderheid.

De ondernemers verwachten nog geen uitbreiding van de werkgelegenheid. Ongeveer 13 procent wil het aantal personeelsleden verminderen, terwijl 9 procent verwacht de personeelsomvang in de komende drie maanden uit te breiden.

Uit de Conjunctuurtest van mei blijkt dat de stemming per branche verschilt. De resultaten van de Conjunctuurtest worden meer in detail beschreven in de Industriemonitor, elders op de CBS website.

Producentenvertrouwen

Producentenvertrouwen