Besteedbaar inkomen in 2004 weer gedaald

In 2004 bedroeg het gemiddeld besteedbaar inkomen van een huishouden 28,5 duizend euro. Dit was 0,7 procent lager dan een jaar eerder. In 2001 zorgde de belastingherziening nog voor een flinke inkomensstijging. Daarna volgden een aantal jaren van inkomensdaling. Gecorrigeerd voor inflatie lag het inkomen in 2004 nog 1,5 procent hoger dan in 2000.

Al drie jaar inkomensdaling

In 2001 kwam een eind aan een periode van stijgende inkomens. De groei van het besteedbaar inkomen van huishoudens in 2001 met 4,7 procent was hoofdzakelijk te danken aan de belastingherziening in dat jaar. Na 2001 daalde het gemiddeld besteedbaar inkomen drie jaar op rij. In 2004 lag het inkomen 1,5 procent boven het niveau van vier jaar geleden.

Gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen, gecorrigeerd voor inflatie

Gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen, gecorrigeerd voor inflatie

Huishoudens met loon of pensioen relatief goed af

Bij werknemershuishoudens steeg het inkomen in 2001 gemiddeld met 7,1 procent, maar daarna volgden jaren van lichte daling. Gecorrigeerd voor inflatie lag het inkomen van huishoudens met looninkomen in 2004 nog 5,9 procent boven dat in 2000.

Ook huishoudens met pensioen waren relatief goed af. Hun inkomen steeg alle vier de jaren. Dit kwam door belastingmaatregelen als de ouderenkorting, maar ook door het groeiend aantal ouderen dat een hoger aanvullend pensioen heeft.

Zelfstandigen en uitkeringontvangers blijven achter

Het inkomen van zelfstandigen ging er het sterkst op achteruit. In 2002 en 2003 daalde het gemiddeld inkomen bij deze categorie met 10 procent. Het gemiddeld inkomen van uitkeringsontvangers is in 2003 en 2004 gedaald met respectievelijk 1,6 en 3,0 procent. In 2004 lag hun inkomen 1,0 procent onder het niveau van 2000.

Ontwikkeling besteedbaar inkomen naar inkomensbron, gecorrigeerd voor inflatie

Ontwikkeling besteedbaar inkomen naar inkomensbron, gecorrigeerd voor inflatie

Eenoudergezinnen profiteerden van belastingherziening

Vooral door de belastingherziening steeg het besteedbaar inkomen van eenoudergezinnen in 2001 meer dan voor de andere huishoudens. Ook in 2002 steeg het inkomen van eenoudergezinnen, maar daarna daalde het tot 1,9 procent boven het niveau van 2000.

De inkomensontwikkeling bij paren met kinderen bleef hierbij iets achter. In 2004 lag het gemiddelde inkomen van deze groep 1,2 procent hoger dan in 2000.

Ontwikkeling besteedbaar inkomen naar samenstelling huishouden, gecorrigeerd voor inflatie

Ontwikkeling besteedbaar inkomen naar samenstelling huishouden, gecorrigeerd voor inflatie

Rens Trimp