Bevolkingsgroei blijft laag

In het eerste kwartaal van 2005 is het aantal inwoners van Nederland met bijna 5 duizend toegenomen. Door het lage aantal geboorten en hoge aantal overledenen is de bevolkingsgroei nog steeds laag. Het aantal emigranten is in vergelijking met vorig jaar afgenomen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Bevolkingsgroei laag, maar daalt niet verder

Aan het einde van het eerste kwartaal van 2005 telde Nederland bijna 16,3 miljoen inwoners. De bevolkingsgroei van 5 duizend in het afgelopen kwartaal is vrijwel gelijk aan de groei in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De daling van de bevolkingsgroei in de afgelopen jaren zette dus niet door. Wel is nog steeds sprake van een historisch lage bevolkingsgroei. 

Dalende trend in geboorte

In het eerste kwartaal van 2005 zijn iets meer dan 46 duizend kinderen geboren. Dit zijn er ruim duizend minder dan in hetzelfde kwartaal van 2004. Het aantal geboorten ligt op het laagste niveau sinds het eerste kwartaal van 1996. Het huidige lage aantal hangt mede samen met de afname van het aantal vrouwen van rond de dertig. Dit is de leeftijd waarop de meeste vrouwen moeder worden. Door de sterke daling van het aantal kinderen dat in de jaren zeventig werd geboren, neemt het aantal vrouwen van rond de dertig in de komende jaren nog verder af. Hierdoor zal naar verwachting ook het aantal geboorten blijven dalen. 

Hoge sterfte door griep

In het eerste kwartaal van 2005 zijn bijna 39 duizend personen overleden, bijna 2 duizend meer dan in het eerste kwartaal van 2004. De hogere sterfte hangt samen met de griepgolf die in februari in Nederland heerste. Hierdoor was vooral in Zuid-Nederland het aantal overledenen hoog. In 2004 was de sterfte nog de laagste sinds 1997 door het uitblijven van een griepgolf en de milde zomer van 2004.

Minder mensen emigreren

Bijna 25 duizend personen hebben Nederland in het eerste kwartaal van 2005 verlaten. Dit zijn er bijna 3 duizend minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aantal emigranten is daarmee weer op het niveau van twee jaar geleden. De daling van de emigratie deed zich voor bij vrijwel alle groepen migranten. Vooral het aantal mensen afkomstig uit Somalië, het Verenigd Koninkrijk en voormalig Joegoslavië dat weer uit Nederland vertrok daalde. Onder de emigranten bevonden zich in het eerste kwartaal bijna 11 duizend in Nederland geboren personen. Dit is iets minder dan in hetzelfde kwartaal van 2004.

Immigratie stabiel

Uit Polen zijn in het afgelopen kwartaal 1,5 duizend immigranten gekomen. Dit zijn er duizend meer dan een jaar eerder, toen Polen nog geen lid was van de EU. Ook het aantal terugkerende Nederlanders is toegenomen. Daarentegen is vooral het aantal immigranten uit Marokko en Turkije gedaald. Per saldo is het aantal immigranten niet verder gedaald. Evenals in het eerste kwartaal van 2004 zijn in het afgelopen kwartaal 22 duizend immigranten naar Nederland gekomen. De daling van het aantal immigranten die sinds 2001 gaande is, zette dus niet door.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.