Herzien BBP 2001 ruim 18 miljard euro hoger

Het bruto binnenlands product (BBP) van 2001 is door herziening van definities en ramingsmethoden ruim 18 miljard euro hoger dan eerder gepubliceerd. Dat komt overeen met een bijstelling van 4,3 procent. Ook andere economische indicatoren zoals de consumptie door huishoudens, het saldo op de lopende rekening van Nederland met het buitenland, het arbeidsvolume, het tekort en de schuld van de overheid en het bruto nationaal inkomen (BNI) zijn bijgesteld.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek voert elke vijf tot tien jaar een revisie van de Nationale rekeningen uit. De Nationale rekeningen zijn een statistische beschrijving van de economie. Het doel van de revisie is enerzijds om veranderingen in concepten en definities door te voeren. Dit is het gevolg van internationale afspraken. Anderzijds sluiten de Nationale rekeningen nu beter aan op de economische werkelijkheid zoals die gemeten wordt met nieuwe en herziene statistieken die de basis vormen voor de Nationale rekeningen.

Consumptie huishoudens ruim 11 miljard hoger

De consumptie van huishoudens is bij de revisie ruim 11 miljard euro opwaarts bijgesteld. Na revisie wordt een deel van de dienstverlening door banken toegerekend aan de gebruikers, waaronder de huishoudens. Dit is conform internationale afspraken. Daardoor is de consumptie van huishoudens met 5 miljard euro naar boven aangepast.
Verder zijn er verbeterde omzetgegevens van de detailhandel gebruikt bij de raming van de consumptie door huishoudens. Dat heeft een opwaarts effect van eveneens 5 miljard euro. Ten slotte zijn er veranderingen doorgevoerd in de ramingen van de woningdiensten, de telecomdiensten en de aankoop van tweedehands auto’s door huishoudens.

Saldo betalingsbalans hoger

Zowel het saldo op de goederen- en dienstenbalans als het saldo van de inkomensbalans is naar boven bijgesteld. Hierdoor is het totale overschot op de lopende rekening van Nederland met het buitenland 7,2 miljard euro hoger. Aan de bijstellingen ligt een sterk verbeterde waarneming door De Nederlandsche Bank en het CBS van de transacties met het buitenland ten grondslag. Daarnaast is met de nieuwe gegevens voor de detail- en groothandel een betere aansluiting verkregen met de gegevens over de in- en uitvoer van goederen.

Toegevoegde waarde commerciële diensten hoger

De toegevoegde waarde van de Nederlandse economie is ruim 18 miljard euro hoger dan voor de revisie. De nieuwe statistische inzichten hebben vooral een opwaarts effect bij de commerciële dienstverlening. De toegevoegde waarde van de zakelijke dienstverlening en ook van de groot- en detailhandel zijn substantieel hoger dan voor revisie.

Meer arbeidsvolume

Het arbeidsvolume van werknemers komt na revisie ruim 100 duizend arbeidsjaren ofwel 1,8 procent hoger uit. De door de werkgevers betaalde loonsom is ruim 3 procent hoger. Dit komt mede door een opwaartse bijstelling van de raming van de pensioenpremies. Hiermee is een betere aansluiting met de bronstatistieken gerealiseerd. Het netto exploitatie-overschot van bedrijven komt 12 procent hoger uit. De arbeidsinkomensquote gaat door deze wijzigingen van 79,5 procent naar 77,4 procent.

Nationaal inkomen bijna 25 miljard hoger

Het bruto nationaal inkomen (BNI) komt bij de revisie 24,8 miljard euro hoger uit. Het BNI is de som van het BBP en het saldo van de primaire inkomensstromen met het buitenland. De forse bijstelling van het BNI is het gevolg van de BBP-aanpassing (18,4 miljard euro) en de herzieningen van het saldo van ontvangen en betaalde primaire inkomens (zoals lonen, rente en dividenden) uit het buitenland (6,4 miljard euro). Voor deze laatste herzieningen zijn twee oorzaken te noemen: de nieuwe statistiek van de betalingsbalans en de introductie in de Nationale rekeningen van de zogenaamde Bijzondere Financiële instellingen (BFI’s).

Schuldquote overheid lager, tekort hoger

Ook het overheidstekort en de overheidsschuld zijn indicatoren die worden ontleend aan de Nationale rekeningen. Het tekort van de overheid in 2001 is bijgesteld tot 0,3 procent van het BBP en is daarmee 0,2 procent hoger dan voor revisie. De bijstelling is voornamelijk het gevolg van een herziene boeking van een infrastructurele investering door het Rijk. De bruto schuld van de overheid is onveranderd. De schuld van de overheid als percentage van het BBP is echter wel veranderd door de opwaartse bijstelling van het BBP. De overheidsschuld in 2001 bedraagt 50,7 procent van het BBP, dat was 52,9 procent. Ook de belasting- en premiedruk valt door het hogere BBP lager uit; 38,1 procent in plaats van 39,8 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.