Aantal onverzekerden tegen ziektekosten stijgt

In 2004 waren er naar schatting 223 duizend personen niet tegen ziektekosten verzekerd. In de periode 2001-2004 steeg het aandeel onverzekerden van 1,1 tot 1,4 procent van de bevolking. Als gevolg van een betere benutting van registraties is het niveau van het aantal onverzekerden naar beneden bijgesteld.

Onverzekerden tegen ziektekosten

Onverzekerden tegen ziektekosten

Het valt op dat in 2002-2003 het aantal verzekerden bij de publiekrechtelijke ziektekostenverzekeringen IZA/IZR met bijna 100 duizend is toegenomen. Dit komt vooral doordat personeel van academische ziekenhuizen vanaf oktober 2002 bij deze ‘ambtenarenverzekering’ is ondergebracht.

Het aantal verzekerden bij ziekenfondsen en bij privaatrechtelijke ziektekostenverzekeraars daalde tussen 2002 en 2003 met respectievelijk 24 en 29 duizend. In 2003 was er een relatief forse toename van het aantal onverzekerden.

Wie verzekeren zich niet?

Er zijn verschillende redenen voor het niet verzekerd zijn tegen ziektekosten. Sommige mensen willen zich om principiële redenen niet verzekeren. Anderen worden om economische redenen - zoals achterstallige premiebetaling - geweigerd door verzekeringsmaatschappijen. Een derde groep bestaat uit dak- en thuislozen en alcohol- en drugsverslaafden.

Verder is het denkbaar dat kleine zelfstandigen, in het bijzonder de zogeheten kleine zelfstandigen zonder personeel, uit kostenoverwegingen ervoor kiezen onverzekerd door het leven te gaan.

Verzekerden tegen ziektekosten

Verzekerden tegen ziektekosten

10,2 miljoen personen in het ziekenfonds

Van de hele bevolking is meer dan 60 procent via het ziekenfonds verzekerd. Dit zijn bijna 10,2 miljoen mensen. Ongeveer 30 procent heeft een particuliere verzekering en 5,4 procent is publiekrechtelijk verzekerd (werknemers bij gemeenten, provincies, politie en brandweer, academische ziekenhuizen). Deze aandelen zijn vergeleken met tien jaar geleden niet veel veranderd.

Han van Hussen

Bron: StatLine