Minder autochtone, meer allochtone 20-64-jarigen

Het CBS raamt het aantal 20–64-jarigen in 2030 op 9,5 miljoen. Dat is een half miljoen minder dan in 2005. De afname van het aantal 20–64-jarigen is het resultaat van een forse daling van het aantal autochtonen in deze leeftijdsgroep en een stijging van het aantal allochtonen.

Dit blijkt uit de onlangs gepubliceerde Bevolkingsprognose van het CBS.

Bevolking naar leeftijdsgroep

Bevolking naar leeftijdsgroep

Meer westerse en niet-westerse allochtone 20–64-jarigen

De 20–64-jarigen worden ook wel aangeduid als potentieel werkenden. De toename van het aantal potentieel werkenden onder autochtonen is begin jaren negentig afgeremd en na 2002 omgeslagen in een afname. In 2030 zal het aantal naar verwachting zo’n 1,2 miljoen lager zijn dan in 2005. Het aantal potentiële werkenden van niet-westerse herkomst neemt daarentegen toe. In 2030 is hun aantal 1,6 miljoen. Dat is bijna 600 duizend meer dan in 2005. Ook het aantal potentiële werkenden van westerse herkomst neemt toe.

Potentieel werkenden naar herkomst

Potentieel werkenden naar herkomst

Groei door migratie

De toename van het aantal allochtone 20–64-jarigen komt deels door de blijvende instroom van migranten en hun nakomelingen. Rond 2030 zullen naar verwachting jaarlijks 38 duizend niet-westerse immigranten naar Nederland komen. Ruim 20 duizend zullen Nederland dan jaarlijks verlaten. Verwacht wordt dat het aantal westerse immigranten sterk zal toenemen, tot 57 duizend in 2030. Veel westerse immigranten komen als arbeidsmigrant.

Immigratie en emigratie naar herkomst

Immigratie en emigratie naar herkomst

Forse instroom uit Europese Unie

Een groot deel van de westerse immigranten komt uit de landen van de Europese Unie, waaronder de tien nieuwe lidstaten. Verwacht wordt dat het aantal immigranten uit de EU zal toenemen van ongeveer 23 duizend in 2005 tot 35 duizend vanaf 2015. De meeste arbeidsmigranten onder hen blijven maar kort in ons land. Het aantal EU-burgers dat weer emigreert loopt op tot 22 duizend in 2015.
Bij de niet-westerse immigratie speelt huwelijksmigratie een belangrijke rol. Zo zal door onder meer huwelijksmigratie de Turkse en Marokkaanse bevolking voorlopig blijven groeien.

Hogere arbeidsdeelname

De toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt worden natuurlijk niet uitsluitend bepaald door ontwikkelingen van de bevolkingsomvang en -samenstelling. Zo kan ook een hogere arbeidsdeelname van vrouwen en ouderen de situatie op de arbeidsmarkt beïnvloeden.

Jan Latten en Maarten Alders

Bron: StatLine:

  • Aantal inwoners naar leeftijd
  • Autochtonen en allochtonen naar leeftijd
  • Migratie naar herkomstgroepering