Meer melkkoeien in akkerbouwgebieden

In de periode 1993-2003 is de melkveestapel in Nederland met ruim 15 procent gekrompen. In Groningen en Zeeland echter, twee akkerbouwprovincies, is het aantal melkkoeien met ruim 8 procent toegenomen. De krimp in de melkveestapel voltrekt zich het snelst in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland.

Ontwikkeling aantal melkkoeien

Ontwikkeling aantal melkkoeien

Akkerbouwgebieden

De toename van het aantal melkkoeien voltrekt zich vrijwel uitsluitend in de provincies met veel akkerbouw. Vermoedelijk hangt dit samen met de aldaar aanwezige gunstige afzetmogelijkheden van mest. Zo is in Groningen en Zeeland het aantal melkkoeien in de laatste tien jaar zelfs met bijna 8 duizend dieren toegenomen. Tegelijkertijd is ook het graslandareaal in Groningen en Zeeland toegenomen, ten koste van akkerland. In provincies met de grootste aantallen melkkoeien is het omgekeerde het geval.

Ontwikkeling areaal grasland en akkerbouw

Ontwikkeling areaal grasland en akkerbouw

In Limburg, Noord-Brabant en Gelderland is het aantal melkkoeien het snelst verminderd. In deze provincies is de melkveehouderij nog steeds betrekkelijk intensief. In Friesland, Drenthe en Noord-Holland, provincies met een nog redelijk extensieve melkveehouderij, verloopt de krimp beduidend langzamer.

Friesland is de enige typische melkveehouderijprovincie waar het aantal melkkoeien de laatste jaren weer iets is toegenomen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de melkveehouderij in Friesland nog redelijk extensief was.

Groter en extensiever

In 2003 telde een doorsnee melkveebedrijf 61 melkkoeien en 38 hectare grond. Tien jaar geleden was dat nog 47 melkkoeien en 27 hectare. De melkveebedrijven zijn dus gemiddeld groter geworden. Maar dat niet alleen. Ze zijn ook iets extensiever geworden. In 1993 werden gemiddeld 175 melkkoeien gehouden op 100 hectare, tegen 162 in 2003.

Areaal grond, aantal melkkoeien per melkveebedrijf

Areaal grond, aantal melkkoeien per melkveebedrijf

Melkkoe blijft, ander vee weg

Op melkveehouderijbedrijven is het aantal grootvee-eenheden per hectare veel sneller gedaald dan het aantal melkkoeien per hectare. Dit betekent dat melkveehouders de extensievere bedrijfsvoering vooral hebben gerealiseerd door ander vee dan de melkkoeien van de hand te doen of door grond aan te kopen.

Melkkoeien en grootvee-eenheden, melkveebedrijven

Cor Pierik

Bron: StatLine